Tez No İndirme Tez Künye Durumu
421976 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akut koroner sendromda iskemi modifiye albuminin tanısal değeri /
Yazar:AHMET OĞUZ BAKTIR
Danışman: PROF. DR. MEHMET KABUKÇU
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Kardiyoloji = Cardiology
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2006
56 s.
Bu çalışma akut koroner sendromdan şüphelenilen göğüs ağrısı olan hastalarda IMA' nın tanısal rolünü değerlendirmek için tasarlandı. Göğüs ağrısı ile 6 saat içinde başvuran toplam 69 hasta değerlendirildi. Hastaların %60.9 (n=42) u erkek, %39.1 (n=27) i kadınlardan oluştu. Ortalama yaş 61.6 +/- 11.9. Hipertansiyon sıklığı %60.9 (n=42), diabetes mellitus %21.7 (n=15), sigara %23.5 (n=16), hiperlipidemi % 34.8 (n=24) idi. Acil servis tarafından hastalara %17.4 (n=12) STEMI, %1.4 (n=1) NSTEMI, %36.2 (n=25) UAP ve %44.9 (n=31) non kardiyak göğüs ağrısı ön tanısı konuldu. Kardiyolojik değerlendirme sonrasında ise hastalara %17.4(n=12) STEMI, %2.9 (n=2) NSTEMI, %21.7(n=15) UAP ve %58 (n=40) non kardiyak göğüs ağrısı ön tanısı konuldu. Hastalar son tanı olarak AKS olup olmamasına göre ayrıldı. Son tanılar efor testi, koroner anjiografi ve ikisininde yapılamadığı durumda klinik verilere, takip troponin yükselmesine göre verildi. %30.4 (n=21) hastaya efor testi, %43.5 (n=30) 'ine koroner anjiyografi ve %29 (n=20) 'una klinik olarak tanı konuldu. Efor testi yapılanlardan ikisine efot testi pozitif saptanması üzerine koroner anjiografi uygulandı. Sonuçta hastaların %42 (n=29) 'sine AKS tanısı konuldu. En yüksek tanısal keskinlik veren IMA değerinin 74.98 U/mL olduğu saptandı ( eğri altında kalan alan 0.834± 0.052 ;%95 güvenlik aralığı 0.725- 0.912 P < 0.001). Bu değerde IMA nın duyarlılığı %72.4 , özgüllüğü % 87.5, pozitif prediktif değeri %80.8 ve negatif predikif değeri %81.4 olarak bulundu. Bununla birlikte kestirim değeri olarak IMA 84.66 U/mL alındığında duyarlılık % 51.7, özgüllük % 95.0, pozitif prediktif değeri %88.2 ve negatif predikif değeri %73.1 olarak bulundu. Tek başına troponin, EKG, CKMB, IMA nın duyarlılığı sırasıyla %20.6, %51.7, %57.1, %51.7 bulundu. Bu belirteçler kombine olarak kullanıldığında AKS tanısını koymada duyarlılıkta belirgin artış saptandı. Özellikle konvansiyonel kardiyak belirteçlerle EKG ve IMA birleştirildiğinde duyarlılığın %89.6 gibi yüksek bir rakama ulaştığı görüldü. Benzer şekilde EKG, troponin, CKMB, IMA kombinasyonu ile NPV %90.6 olarak bulundu. Tek başına EKG, troponin, CKMB ve IMA da NPV sırasıyla %73.5 , %62.9, %72.7 , %73 olarak bulundu.
This study was designed to assess the diagnostic role of IMA in the patients who has chest pain and suspected of acute coronary syndrom. 69 patients who had chest pain within six hours were assesed. %60,9 (n=42) was men , % 39,1 (n=27) was women. Mean age was 61,6 +/- 11,9. The prevalans of hypertension was %60,9 (n=42), diabetes mellitus %21,7 (n=15), smoking %23,5 (n=16) and hyperlipideia %34,8 (n=24). At the emergency room %17,4 (n=12) patients had diagnosis of STEMI, %1,4 (n=1) NSTEMI, %36,2 (n=25) UAP and %44,9 (n=31) non cardiac pain. After the cardiologic examination the diagnostic rates of STEMI, NSTEMI, UAP and non cardiac chest pain were %17,4 (n=12), %2,9 (n=2), %21,7 (n=15), %58 (n=40). The patients were divided into two groups, acute coronary syndrom or not, according to their last diagnosis. The last diagnosis made with exercise test, coronary angiography. İf bot are not possible diagnosis was made with clinical data and troponin values. %30.4 (n=21) exercise test, %43.5 (n=30) coronary angiography was performed. %29 (n=20) patient had clinical diagnosis. Two patient underwent coronary angiography after positive exercise test. At the end %42 (n=29) patients had the diagnosis of acute coronary syndrom. The IMA value which gives the most diagnostic accuracy was 74.98 U/mL (area under the curve 0.834± 0.052 ;%95 confidence interval = 0.725- 0.912 P< 0.001). At this value sensitivity was %72.4, specifity %87.5, positive predictive value %80,8 and negative predictive value was %81,4. However sensitivity was %51.7, specifity %95.0, positive predictive value %88.2 and negative predictive value was %73.1 when we use the value of 84.66 U/mL. When we use ECG, troponin, CKMB and IMA alone in the assessment of ACS, spesifity were %20.6, %51.7, %57.1, %51.7 respectively. But if we combine them the specifity was markedly higher. Especially the combination of conventianal markers with ECG and IMA, the specifity reached to %89,6. Similarly with the combination of ECG, troponin, CKMB and IMA negative predictive value was %90,6. The negative predictive value of ECG ,troponin, CKMB and IMA alone were %73.5, %62.9, %72.7, %73 respectively