Tez No İndirme Tez Künye Durumu
552517
A case study: Exploring the experiences of educational stakeholders in relation to refugee education at a public school in Mamak / Durum analizi: Mamak'ta bulunan bir devlet okulundaki eğitim paydaşlarının mülteci eğitimine ilişkin deneyimlerinin araştırılması
Yazar:BEGÜM ERÇAKIR KOZAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. GÖKÇE GÖKALP
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ankara-Mamak = Ankara-Mamak ; Devlet okulları = State schools ; Eğitim = Education ; Eğitim kalitesi = Education quality ; Eğitim sorunları = Education problems ; Göçmenler = Emigrants ; Mülteciler = Refugees ; Uyum = Adaptation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
243 s.
Bu çalışmada amaç, Ankara'nın Mamak ilçesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanısıra mülteci öğrencilere de hizmet veren bir devlet ortaokuldaki eğitim paydaşlarının mülteci öğrencilerin eğitim sürecine dair deneyimlerinin incelenmesidir. Niteliksel durum araştırma yürütülmüştür. Veriler beş yönetici, on öğretmen, beş mülteci veli ve beş yerel veli ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Katılımcılar ile ilgili verilerin analizinde betimsel, ana verilerin analizinde ise tematik analiz kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, eğitimcilerin eğitim sürecini etkileyen en büyük faktör olarak görülen dil farkı yüzünden mülteci öğrencilerle ve ebeveynleriyle iletişim kurma konusunda olumsuzluklar deneyimlediklerini göstermiştir. Kalabalık sınıflar gibi çalışma koşullarından kaynaklanan hususlar da vardır. Eğitimciler daha önce çeşitlilik içeren gruplarla çalışmaya yönelik bir eğitim almamışlar ve süreçle daha iyi başa çıkabilmek için mesleki gelişimlerini arttıracak bir desteğe ulaşamamışlardır. Dahası, öğretmen ve okul unsuru öğrencilerin refahı için en etkili faktörler olarak görülmektedir. Eğitimcilerin genel olarak sürece dair olumsuz deneyimlerini paylaşmalarına rağmen, onların ifadeleri mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının olumsuz olmadığını göstermiştir. Yerel ebeveynlerin olumsuz deneyimleri, bu öğrencilere yönelik olumsuz tutumlarını ortaya koyuyorken mülteci ailelerin ifadeleri çocuklarının eriştiği eğitimle ilgili memnuniyetlerini göstermektedir. Son olarak, çalışma, mülteci öğrencilerin, devlet okullarındaki sınıflara dahil edilmesi, adaptasyonlarının arttırılması ve yüksek kalitede eğitimin sağlanması konusunda bazı öneriler sunmaktadır.
The aim of this study is to investigate the experiences of educational stakeholders in relation to the refugee education process at a public school in Mamak district in Ankara that serves refugee students as well as special need students. A qualitative case study was conducted. Data were gathered through semi-structured interviews with five administrators, ten teachers and five refugee and five local parents. Descriptive analysis was used for the analysis of the participants' data and the thematic analysis was used for the analysis of the main data. The findings of the study indicated that educators experienced difficulty in communicating with refugee students and their parents due to the language difference which is considered as the biggest factor influencing the educational process. There are also issues arising from working conditions such as crowded classrooms. Educators have not received any training based on teaching diverse groups before and they have reached no support in terms of their professional development to prepare them to better cope with the process. Moreover, teacher and school factors are seen as the most beneficial factors for students' wellbeing. The results indicated that although the experiences of educators were generally negative, their attitudes towards refugee students were not negative. While the statements of local parents revealed their negative attitudes against these students, the statements of refugee parents showed their satisfaction regarding the education that their children access. Finally, the study presents some recommendations for including refugee students into mainstream classes, increasing their adaptation and ensuring high quality education.