Tez No İndirme Tez Künye Durumu
219467
Acquisition du discours littéraire dans l'enseignement du Fle / Acquisition du discours littéraire dans l?enseignement du FLE
Yazar:CAN DENİZCİ
Danışman: PROF. DR. NECMETTİN SEVİL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Fransız Dili ve Edebiyatı = French Linguistics and Literature
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Fransızca
2007
102 s.
Bu çalışmada, yabancı dil olarak Fransızcanın öğretimi bağlamında, öğrenciyeyazınsal söylemin bir beceri olarak edindirilmesi sorunsalı irdelenmiştir. İçerdikleridilsel ve ekinsel zenginlikler sayesinde, yazınsal metinler, yabancı dil öğretimiaçısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Günümüze kadar gelen gelenekselciyazın öğretimi yaklaşımında, yazınsal metinler, daha çok, içinde bulunduklarıtoplumsal ve ekinsel bağlamı yansıtmaları açısından ele alınmıştır. Yabancı dilöğretiminde yazınsal metinlerin kullanımı da bu ilkeyi destekler görünmektedir.Oysa, yazın olgusuna getirilen yeni yaklaşımda, yazarın söylemi üzerineodaklanılmıştır. Dolayısıyla, yabancı dil sınıfında yazınsal metinlerin öğretilmesindede yazarın oluşturduğu yazınsal söylemin özellikleri ve içeriği önem kazanmıştır;yazınsal söylemin öğretilmesinin yabancı dil öğrenimine sağlayacağı katkılartartışılmaya başlanmıştır. Amaç, yazarın söyleminin nasıl oluştuğunu öğrenciyegöstermek ve böylece, öğrencinin bildirişimsel yetisini arttırabilmektir. Bubağlamda, çalışmanın kuramsal bölümünde yazınsal söylem, yazın öğretiminegetirilen yaklaşımlar ile yazınsal söylemin sınıf ortamında nasıl ve hangi içerikleöğrenciye edindirileceği konuları işlenmiştir. Uygulama bölümünde ise gelenekselcive yeni yaklaşımın öngördüğü içeriklerin etkinliği, istatistiksel testler ve verilerışığında karşılaştırılmıştır.
This study deals with the issue of getting students to acquire literary discourse as acompetence with regard to the teaching of French as a foreign language. Literarytexts, thanks to their linguistic and cultural wealth, are an important source forforeign language teaching. Until recently, traditional approach to teaching literaturehad generally considered literary texts as reflections of their social and culturalcontexts. The use of literary texts in foreign language acquisition seems to supportivthis principle. Whereas new approach to literature focuses on the author?s discourse.Consequently, the characteristics and the content of the literary discourse havegained weight in teaching literary texts in the foreign language classroom.Furthermore, discussions have already started on the probable contributions ofliterary discourse to foreign language teaching. The purpose is to show the studentshow an author develops his discourse, and thus to improve their communicativecompetence. In this regard, the theoretical section of this essay deals with literarydiscourse, approaches to the teaching of literature, and how and with which contentto get students to acquire literary discourse in the classroom situation. In theapplication section, the effectiveness of the content of the traditional approach versusnew one has been compared with the aid of statistical data and tests.