Tez No İndirme Tez Künye Durumu
582813
78 kuşağının hapishane deneyimleri ve yaşam stratejileri (1980-1984) / Prison experiences and life strategies of the generation (1980-1984)
Yazar:DENİZ AYMA
Danışman: PROF. DR. ŞÜKRÜ ASLAN
Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı / Genel Sosyoloji ve Metadoloji Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Ceza infaz kurumları = Prisons ; Kuşak 78 = Generation 78 ; Kuşaklar = Generations ; Yaşam = Life ; Yaşam stratejileri = Life strategies
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
137 s.
Bu tez çalışması Türkiye'de "78'liler" olarak bilinen ve askeri darbeden hemen sonra 1980-1984 arasındaki dönemi hapishanelerde geçirmiş olan politik kuşağın hapishane deneyimlerine ve mekânla kurdukları ilişkilere odaklanmaktadır. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin hemen ardından geliştirilen "aşırı" baskı rejiminin hapishanelerde aldığı biçim ve buna karşı politik mahpusların ürettikleri toplumsal tutunma stratejilerini anlamak amaçlanmaktadır. 12 Eylül hapishanelerinde politik mahpusların ürettikleri kolektif direnme ve dayanışma pratikleri ile gündelik yaşam ilişkisi irdelenmektedir. En temel insani haklarından mahrum bırakılmış, şiddetin sınırsız bir döngüye dönüştüğü 12 Eylül hapishanelerinde, politik mahpusların geliştirdikleri toplumsal tutunma stratejileri, birtakım özgün ve yaratıcı deneyimleri gözler önüne sermektedir. Bu toplumsal tutunma stratejileri, politik mahpusları özneleştirmekte, şiddet ve zorun kuşatıcılığına karşı nasıl baş ettiklerini göstermektedir. Politik mahpusların gündelik yaşamı belirlemede, koğuş yaşamını düzenlemeleri kritiktir. Kurdukları komün yaşam biçimleri ile yalnızca iş bölümünün eşit paylaşımını değil aynı zamanda paylaşımcı bir yaşam kültürünü de oluşturdukları söylenebilir. Koğuşta hasta olan mahkumlara bu komünler içinde bakılır. Koğuş içinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek ekonomik duruma sahip olmayanların kurulan bu komünler sayesinde ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur. Dayanışma ve bir arada olma, kolektif bir motivasyon kaynağıdır. Dolayısıyla komünleri bir yaşam politikası olarak düşünebilir. Bu paylaşımcı yaşam biçimi, tutunma stratejileri ve direnme pratiklerinde önemli bir alanı olarak görmek mümkündür. Siyasi iktidarın hapishanelerdeki her yaptırımına karşı politik mahkûmlar, bir çıkış yolu ve baş etme yöntemleri yaratmaktadır. Hapishanedeki kalem, kâğıt, radyo, tv, kitap, havalandırma ve görüş yasaklarına karşı geliştirdikleri mizah biçimleri, tiyatrolar, müzikal eğlenceler ve şiir geceleri bu yaratıcı ve özgün deneyimleri göstermekle kalmaz aynı zamanda baskılara karşı siyasi mahpusların üretken bir yaratıcılıkla kendilerine ait özgürlük alanlarını nasıl açtıklarını da gözler önüne sermektedir. Bu çalışma 1980-84 yılları ile sınırlandırılmıştır. Bu tarihlerin seçilmiş olmasının nedeni hapishanelerdeki baskının, şiddetin ve işkencelerin en yoğun yaşanmış olmasının yanı sıra verilen idam cezalarının da hukuksuz ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesidir. Anahtar Kelimeler: 78 Kuşağı, Hapishaneler, Gündelik Yaşam, Tutunma Stratejileri
This thesis focuses on the prison experience and the relationship of the political generation that has spent the period between 1980-1984, immediately after the military coup in prisons, known as `78` in Turkey. It is aimed to understand the form of oppression regime developed immediately after the military coup on September 12, 1980, and the social adherence strategies that the political prisoners and convicts conceived. It is aimed to discuss, understand and explain the peculiar qualities of this period, which has been widely included as a `oppressive regime`; in the literature. The collective resistance and solidarity practices of political prisoners produced by the 12 September prisons are examined in their daily life relationships. Looking at the social adherence strategies developed by political prisoners in the September 12 prisons, where violence has become an endless cycle, deprived of the most basic human rights, reveals a number of original and creative experiences. This subjectifies political prisoners and shows how they deal with the encirclement of violence and force. In determining the daily life of political prisoners, the regulation of the ward life is critical. It can be said that they form not only the equal sharing of the division of labor with the communal lifestyles they have established, but also a shared culture of life. The prisoners who are sick in the ward are looked after in these communes. It is possible to meet the needs of those who do not have the economic situation to meet their needs in these wards by means of these communes. Solidarity and coexistence are a source of collective motivation. So he can think of communes as a policy of life. t is possible to see this sharing lifestyle as an important area in the holding strategies and resistance practices. Against every sanction of political power in prisons, political prisoners have managed to develop ways of coping. The humor forms, theaters, musical entertainment and poetry nights they developed against the pen, paper, radio, TV, book, ventilation and view bans in prison not only show these creative and unique experiences but also the political Reveals how the prisoners open their own areas of freedom with a productive creativity. The forms of humor, theaters, musical entertainment and poetry nights they developed against the bans of pen, paper, radio, TV and visitor rights not only show these creative and original experiences, but it also unfolds how political prisoners open their own spaces of productive creativity against oppression. This study has been limited to the years 1980-84. The reason these dates are selected is because pressure, violence and torture in prisons are the most intense during this period in addition to the unlawfully and rapidly imposed death sentences. Keywords: 78 Political generation, Prison, Everday life, Adherence strategies.