Tez No İndirme Tez Künye Durumu
141108 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
ABD`nin Güney Kafkasya politikası (1991-2001) / The U.S. policy on South Caucasus (1991-2001)
Yazar:ELNUR JAMILLI
Danışman: PROF.DR. HASAN KÖNİ
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
181 s.
ÖZET "ABD'nin Güney Kafkasya Politikası (1991-2001) " başlığı taşıyan tez Giriş, Dört Bölüm ve Sonuçtan oluşmuştur. Birinci bölüm "Güney Kafkasya'da Devletlerin Jeostrateji ve Ekonomi Uğruna Rekabeti" ismini taşıyor. Bu bölümde genel olarak Giney Kafkasya ülkelerinde SSCB'nin çöküşünün ardından bağımsızlığını kazanan üç Güney Kafkasaya cumhuriyeti, baüımsızlıktan sonra ortaya çıkan problemler ve süper devletlerin bu bölge üzerindeki rekabetinden bahs ediliyor. "Azerbaycan- Amerika İlişkileri (1991-2001)" başlığım taşıyan ikinci bölümde genel olarak Azerbaycan'ın 1991 yılında bağımsızlığım kazandıktan sonra başta ABD olmakla komşu ülkelerle olana siyası, ekonomik ve ticari ilşkileri araştırılmıştır. Üçüncü bölüm "Gürcistan - ABD İlişkileri( 199 1-2001)" ismini taşıyor. Bu bölümde Gürcistan'ın bağımsızlığım kazandıktan sonra Z. Gamsahurdia ve E.Şeverdnadze döneminde ABD ve komşularıyla siyasi ve ekonomik ilşkilerinden ve aynı zamanda her iki liderin dış politikasında Rusya'nın etkisinden bahs ediliyor. "Ermenistan- ABD İlişkileri(l 99 1-2001)" ismini taşıyan dördüncü bölümde Ermenistan'ın dış politikasının parametrelerinin neler olduğu araştırılmış 178ve Ermenistan'ın ABD'yle olan ilşkilerinin nasıl bir çerçeve içinde olduğuna dikkat edilmiştir. Böylece araştırdığım bu tez 1991-2001 yıllan arasında Güney Kafkasya'da, başta ABD olmakla süper devletler tatarafından yürütülen siyasi ve ekonomik politikalar ve onların ortaya çıkardığı sonuçlara dokunulmuştur. 179
SUMMARY The thesis named "The U.S. Policy on South Caucasus (1991-2001)" is composed of Introduction, Four Chapters, and Conclusion. The first chapter is named "The Geo-strategic and Economic Competition of Powers in South Caucasus". There are generally talked about three South Caucasian republics that gained independence after the break-up of the USSR, problems appeared after the independence at the South Caucasus states, and competition of the super powers on this region. There are, in general, searched political, economic, and trade relationships of Azerbaijan with the neighboring states being in the head the U.S. after having gained its independence in 1991 at the second chapter which is titled "The Azerbaijani- American Relations (1991-2001)". The third chapter is named "The Georgian-U.S. Relations (1991-2001)". This chapter is discussed about the political and economic relationships of Georgia with the United States and its neighbors during the ruling of Z. Gamsahurdia and E. Shevardnadze after gaining its independence, and at the same time about the influence of Russia at the foreign policy of both leaders. 180There have been searched the parameters of the Armenia's foreign policy and paid attention in which framework is the Armenian relationships with the U.S. at the forth chapter titled "The Armenian- U.S. Relations (1991-2001)". Thus, there has been touched political and economic politics run in the South Caucasus by the super powers headed by the U.S. in 1991-2001 and conclusions appeared by them at my thesis. 181