Tez No İndirme Tez Künye Durumu
262440
Akut immobilizasyon stresinin emosyonel ve uzaysal hafızaya etkileri / Effects of acute immobilization stress on emotional and spatial memory
Yazar:ÖZGÜR DURAN YURTSEVER
Danışman: PROF. DR. ERTAN YURDAKOŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Bölümü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Deneysel Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Hafıza = ; Stres = Stress ; İmmobilizasyon = Immobilization
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
71 s.
Çok sayıda deneysel ve kilinik data göstermiştir ki stres kognisyonudeğiştirebilir. Kognitif yapının temel öğelerinden biri de hafızadır. Amigdala vehipokampal kompleks iki medyal temporal lob yapısıdır ve bunlar her biri kendinehas özellikleri olan iki bağımsız hafıza sistemiyle bağlantılıdır. Hipokampusunhafızanın açık ve gizli tiplerinin oluşumunda merkezi bir rol oynadığıdüşünülmektedir. Amigdalanın, emosyonel bellek formasyonu rolü ile ilgili iki ayrıgörüş mevcuttur. Bir görüşe göre, amigdala, hipokampus gibi diğer beyinbölgelerinde gerçekleşen hafıza ilişkili prosesleri modüle eder. Diğer görüşe göre iseamigdala emosyonel belleğin bir yönünün gerçekleştiği bir alandır. Bu çalışmadaakut immobilizasyon stresinin emosyonel ve uzaysal hafıza üzerindeki etkilerini ikifarklı deneysel öğrenme modeli ile araştırdık.Araştırmamızda ağırlıkları 250-300 gr. arasında değişen Wistar türü albinoerkek sıçanlar kullanıldı. Deney hayvanları 4 gruba ayrıldı: Kontrol grubu 1: PorsoltYüzme Testi (PST) uygulanan grup. Kontrol grubu 2: Morris Su Labirenti Testi(MSLT) uygulanan grup. Deney grubu 1: deney hayvanlarının 10 dakika akutimmobilizasyon stresine sokulup 15 dakika sonra PST uygulanan grup. Deney grubu2: deney hayvanlarının 10 dakika akut immobilizasyon stresine sokulup 15 dakikasonra MSLT uygulanan grup.Sonuçlar Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon Signed Rank Testi iledeğerlendirildi.Porsolt Yüzme Testinde kontrol grubunda PST 2'de immobilizasyon süresiuzarken çabalama süresi ise kısaldı. Bu sonuç, kontrol grubunda öğrenilmişçaresizliğin oluştuğunu göstermektedir. Deney grubunda ise PST1 ve PST2 arasındabakılan parametreler açısından anlamlı fark gözlenmemesi bu grupta öğrenilmişlikçaresizliğin gelişmediğini göstermektedir.Moris Su Labirenti testinde kontrol ve akut immobilizasyon gruplarında,platformun olduğu kadranda dolaşma süreleri bakımından anlamlı kısalmagözlenmemiştir.Bu sonuçlar emosyonel ve uzaysal hafıza proseslerinin akut immobilizasyonstresinden farklı şekillerde etkilendiğini göstermektedir.
Considerable experimental and clinical data indicate that stress can altercognition. Also memory is fundamental element of cognitive construction. Theamygdala and hippocampal complex, two medial temporal lobe structures, are linkedto two independent memory systems, each with unique characteristic functions. Thehippocampus is considered to play a central role in the formation of explicit/declarative types of memories. There are two views regarding the role of theamygdala in emotional memory formation. According to one view, the amygdalamodulates memory-related processes in other brain regions, such as thehippocampus. According to the other, the amygdala is a site for some aspects ofemotional memory. In this study, we have examined the effects of acuteimmobilization stress on emotional and reference memory with two differentexperimental memory models.We used Wistar albino strain mature male rats weighing between 250-300g. .Animals were divided into four groups:1) Control group 1: Morris Water Maze testwas used 2) Control group 2: Porsolt?s Swim Test was used 3)Experimental group 1:In this group, rats were immobilized for 10 minutes and Morris Water Maze wasapplied 15 minutes after the immobilization time 4) Experimental group 2: Porsolt?sSwim Test was applied 15 minutes after immobilization of 10 minutes.Result were analysed by Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Signed RankTest.While acute immobilization stress impaired learned helplesness in Porsolt?sSwimming test in the experimental group, control and the experimental groupsshowed similar performances in the Morris Water Maze Test.The results of these two tests, taken as a whole, suggests emotional andspatial memory is distinctly affected by acute immobilization stress.