Tez No İndirme Tez Künye Durumu
445399
Ağız florasındaki streptokokların adli bilimlerde kimliklendirme açısından araştırılması / Investigation of streptococcus in oral flora terms of identification in forensic science
Yazar:BUSE SABİHA BOZASLAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN ÇAKAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Adli Tıp = Forensic Medicine ; Mikrobiyoloji = Microbiology
Dizin:Adli bilimler = Forensic sciences ; Adli tıp = Forensic medicine ; Ağız = Mouth ; Ağız florası = Mouth flora ; Ağız hastalıkları = Mouth diseases ; Isırıklar-insan = Bites-human ; Kimlik tespiti = Identity establishing ; Mikrobiyoloji = Microbiology ; Tükürük = Saliva
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
67 s.
Yeni bir çalışma alanı olan ve adli bilimler içerisinde mikroskobik delillerin varlığından söz edilen, adli mikrobiyoloji; değişen toplumsal yaşam sonucu, suç işleyenleri tanımlamak ve masumları korumak amacıyla, mikroorganizmaları tanımlayabilmek açısından önem kazanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, insan bedeni yüzeyindeki bakteri topluluklarının tespitinin, adli bilimlere yeni bir bakış açısı getirebileceği gösterilmiştir. Bizde yaptığımız bu çalışmamızda ağız mikroflorasında yer alan streptokokların çeşitli objeler üzerinde olabileceğini düşünerek; bu mikroorganizmaların adli kimliklendirmede kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak amacıyla planladık. Tez çalışmamızda; 50 kişinin ağız,elma, sigara ve sakız svapları olmak üzere 200 farklı svabın besiyerine ekim işlemi yapılmıştır.Kişilerin oral mikroflorasında var olan tüm mikroorganizmalar araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre; bu mikroorganizmalardan en baskın tür olarak alfa hemolitik streptokoklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kişilerden alınan örneklerin %52'i si erkeklerden ve %48' i kadınlardan oluşmaktadır. Kişilerin ağız içi floralarında nadir rastlanan bazı mikroorganizmaların varlığı o kişiyi kimliklendirme açısından özel kıldığı belirlenmiştir. Bu durumda herhangi bir yerde herhangi bir olayda ve herhangi bir objede bıraktığı ısırık izi o kişiyi ele verecek bir delil niteliği kazandırdığını söylemek mümkün olmuştur.Bu açıdan suç soruşturmasında şüpheli kişilerin var olan bozunmuş yada yetersiz olan ve ısırık izlerinden elde edilen DNA prosedürünün işlemediği durumlarda veya genotipik yaklaşımlara ek olarak tamamlayıcı bir sonuç elde etmek amacıyla bu çalışmayı adli bilimlere kazandırmış bulunmaktayız. Sonuç olarak; klinik açıdan ve adli bilimler açısından bu denli önemli olan bu bakterilere yani streptokoklara biz de adli mikrobiyoloji açısından farklı bir yaklaşımla katkı sağlamayı hedefledik. Bu açıdan çalışmamızın daha da geliştirilebileceği ve yapılan genotipik çalışmalarla paralel ilerleyebileceği kanısındayız.
Forensic Microbiology which is a new field and mentioned about this microscobic evidences in forensic science; comes into question in terms of defined of microorganisms with protected innocents and defined guilty at the result of changing social life. Detection of bacterial communities on human body surface that will come a new aspect to forensic science is indicated at studies in recent years. Located in mind that our study of oral microflora streptococcus that we might be made on various objects; named in identification of microorganisms used and can not be used , we planned to investigate. Our thesis work; 50 people in the mouth , apples, cigarettes and chewing gum swabs cultivation operation, including 200 different swab broth is made. All of microorganisms that have been investigated in the oral microflora of people. According to the obtained data; as the predominant species in these microorganisms has been determined that alpha hemolytic streptococci . In addition, 52% of samples taken from people who have of men and 48% are women. It is unique flora in the mouth of people the rare microorganisms in the mouth that some people are determined to make it special in terms of identification. In this case, the bite mark left in any place, in any event and any objects it has been possible to say that an evidence of the gain will betray that person. We have to give this study forensic science in order to achieve a result, from this point of suspects in criminal investigations of existing degraded or insufficient and bite marks where processing of the DNA obtained from the procedure or in addition to genotypic approaches. As a result; so much in terms of clinical and forensic science is important to us that these bacteria Streptococcus, we aim to contribute with a different approach in terms of forensic microbiology. This can be further improved in terms of our work and we believe progress can be made in parallel with genotypic studies .