Tez No İndirme Tez Künye Durumu
323613
Adıyaman'da Alevilik / Alawism in Adıyaman
Yazar:FEVZİ RENÇBER
Danışman: PROF. DR. MEHMET DALKILIÇ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı
Konu:Din = Religion
Dizin:Adıyaman = Adıyaman ; Aleviler = Alawis ; Alevilik = Alawiism ; Dini iman = Religious faith ; Nüfus = Population ; Örf-adetler = Traditions customs ; İbadet = Worship ; İnanç coğrafyası = Belief geography
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2012
296 s.
Günümüz Alevîliğinin sağlıklı bir şekilde anlaşılması toplumsal birlik, kar-deşlik ve güven ortamı için hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden Alevîlik tarihsel süreç içerisinde ele alınmalı; gelenek, görenek, dini esas ve inançları bir bütün olarak incelenmelidir. Dolayısıyla bu çalışmada Alevîliğin inanç, ibadet, kültür ve ahlâk ilkelerinin bilimsel olarak incelenmesi, bu bağlamda Anadolu Alevîliğinin bir parçası durumunda olan Adıyaman yöresindeki Alevîler (Adıyaman'da Alevîlik), tarihsel süreç, inanç, ibadetleri, örf ve adetleri, ahlâkî kuralları, demografik yapıları ve coğrafî dağılımlar bakımından araştırılmıştır.
The correct comprehension of today?s Alawism, has a vital importance for public unity, brotherhood and security environment. For this reason Alawism should be considered within the historical period, its traditions and religious principles should be examined as a whole. Therefore in this study; belief, worship, culture and moral principles of Alawism were examined scientifically and in this context, Alawis in Adiyaman (Alawism in Adiyaman) region were researched in terms of historical period, belief, traditions, moral rules, demographic structures and geographical distribution.