Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140160 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study on learners readiness for autonomous learning of English as a foreign language / Yabancı dil olarak İngilizceyi özerk öğrenme için öğrencilerin hazır olma durumu üzerine bir çalışma
Yazar:AYFER KOÇAK
Danışman: PROF.DR. FERSUN PAYKOÇ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Başkent Üniversitesi = Başkent University ; Dil öğrenimi = Study of languages ; Hazırlık sınıfları = Preparatory classes ; Motivasyon = Motivation ; Sorumluluk = Responsibility ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Özerklik = Autonomy ; Öğrenme = Learning ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
115 s.
oz YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCEYİ ÖZERK ÖĞRENME İÇİN ÖĞRENCİLERİN HAZIR OLMA DURUMU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KOÇAK, Ayfer Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Fersun Paykoç Eylül 2003, 115 sayfa Bu çalışmanın amacı Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'na devam etmekte olan öğrencilerin özerk dil öğrenmeye hazır olma durumlarını araştırmaktır. Bu çalışma aym zamanda özerkliği geliştirmeyi amaçlayan herhangi bir uygulamadan önce öğrencilerin 4 farklı alanda özerk dil öğrenmeye hazır olma durumlarını araştırmanın gerekli olduğunu savunmaktadır. Bu alanlar şunlardır: (a) Öğrencilerin İngilizce öğrenmeye ilişkin motivasyon düzeyleri, (b) Öğrencilerin İngilizce öğrenmede biliş üstü stratejilerin kullanımı, (c) Öğrencilerin İngilizce öğrenmede kendilerine ve öğretmenlerine yükledikleri sorumluluk anlayışları, (d) Öğrencilerin sınıf dışı faaliyetlerindeki İngilizce uygulamaları. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'na devam etmekte olan 186 öğrenciye uygulanmıştır.Veri analizi nicel (frekans analizi, ortalamalar, standart sapmalar ve k-kare testleri) analiz teknikleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlan öğrencilerin çoğunluğunun yüksek motivasyona sahip olduğunu göstermiştir. Diğer bir sonuç öğrencilerin kendi kendilerini gözlem ve değerlendirme yoluyla birtakım stratejileri kullanma eğiliminde olduklarını ortaya çıkarmıştır. Çıkarılan üçüncü sonuç ise öğrencilerin öğrenme sürecindeki işlerin pek çoğundan öğretmeni sorumlu tutmalarıdır. Dördüncü olarak, öğrencilerin büyük bir kısmının İngilizcelerini geliştirmek için sınıf dışındaki faaliyetlere oldukça az zaman ayırmaya meyilli oldukları saptanmıştır. Beşinci sonuç ise kız öğrencilerin ve başlangıç seviyesindeki öğrencilerin İngilizce öğrenirken daha yüksek bir motivasyona sahip olmalarına rağmen öğrencilerin bölümlerinin motivasyonlarında anlamlı farklar yaratmadığını göstermiştir. Altıncı sonuç ise kız öğrencilerin İngilizce öğrenirken daha fazla biliş üstü stratejiler kullandıklarım, ancak öğrencilerin İngilizce yeterlilik seviyelerinin ve bölümlerinin strateji kullanımı açısından anlamlı faktörler olmadıklarım ortaya çıkarmıştır. Yedinci sonuç ise sorumluluk anlayışının öğrencilerin cinsiyet, İngilizce yeterlilik seviyesi ve bölümleri açısından anlamlı farlar göstermediğini saptamıştır. Son olarak, bu çalışma orta seviyedeki dil öğrencilerinin İngilizce öğrenirken sınıf dışı faaliyetlere katılma eğiliminin daha fazla olduğunu ancak öğrencilerin bu tür faaliyetleri gerçekleştirirken cinsiyet ve bölümlerinin anlamlı farklar göstermediğini ortaya çıkarmıştır. Anahtar sözcükler: Öğrenci özerkliği, Öğrenci sorumluluğu, Öz- düzenleyici Öğrenci vı
ABSTRACT A STUDY ON LEARNERS' READINESS FOR AUTONOMOUS LEARNING OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE KOÇAK, Ayfer M.Sc. Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Fersun Paykoç September 2003, 115 pages The purpose of this study is to investigate whether, or not, students attending English Language Preparatory School at Başkent University are ready to be involved in autonomous language learning. This study also argues that before any interventions aiming at fostering autonomy are implemented, it is necessary to explore learners' readiness for autonomous learning in four different areas. These areas are as follows: (a) Learners' motivation level in learning English, (b) Learners' use of metacognitive strategies in learning English, (c) Learners' responsibility perception of their own and their teachers' in learning English and (d) Learners' practice of English in the outside class activities. The questionnaire used in the study was administered to 186 students attending Preparatory School of Başkent University. mThe data analysis was carried out through quantitative (frequencies, means, standard deviations, t-test and one-way ANOVA) analysis techniques. The results of the study indicated that majority of the students had high motivation. Another result revealed that the students tended to use some metacognitive strategies like self-monitoring and self-evaluation. The third result showed that the learners considered the teacher as more responsible for most of the tasks during their own learning process. Fourthly, majority of the students tended to be spending quite little time for out-of-class activities to improve their English. The fifth result displayed that females and elementary learners had higher motivation in learning English, but a significant difference was not in the motivation level concerning the learners' major field. The sixth result pointed out that females used more metacognitive strategies in learning English; however, proficiency level and major field of the learners were not found to be significant factors in the use of metacognitive strategies. The seventh result revealed that responsibility perceptions did not show a significant difference regarding the respondents' gender, proficiency level and major field. Finally, the present study indicated that intermediate level language learners tended to do more out-of-class activities in learning English. On the other hand, the frequency of respondents' conducting out-of-class activities in learning English did not show a significant difference concerning the subjects' gender and major field. Key words: Learner Autonomy, Learner Responsibility, Self-regulated learner. IV