Tez No İndirme Tez Künye Durumu
277946
An investigation of English language teachers' attitudes toward computer technology and their use of technology in language teaching / İngilizce öğretmenlerinin bilgisayar teknolojilerine olan tutumları ve dil öğretiminde teknoloji kullanımlarının incelenmesi
Yazar:KADİR KARAKAYA
Danışman: DOÇ. DR. GÖLGE SEFEROĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bilgisayar destekli öğretim = Computer assisted instruction ; Bilgisayar teknolojisi = Computer technology ; Dil öğrenimi = Study of languages ; Dil öğretimi = Language teaching ; Teknoloji = Technology ; Teknoloji kullanımı = Technology utilization ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Öğretim = Teaching ; Öğretmenler = Teachers ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
166 s.
Bu çalışma Türkiye?deki İngilizce öğretmenlerinin bilgisayar teknolojisine olan tutumlarını ve teknolojiyi dil öğretiminde ne derece kullandıklarını araştırmayı amaçlamaktadır. Veriler Türkiye genelinde devlet okullarında görev yapan İngilizce öğretmenleri örnekleminden elde edilmiştir. Verilerin doğruluğunu ve bütünselliğini sağlamak amacıyla, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem araştırması kullanılmıştır. Anket ve yarı yapılandırılmış yüz yüze röportaj veri toplamak için kullanılmıştır. Içerik analizi ile birlikte hem betimsel hem de sayısal istatistik hesaplamaları verileri analiz etmek için kullanılmıştır. Analiz sonuçları İngilizce öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile ilgili olumlu bulgular ortaya koymuştur. Fakat öğretmenlerin teknoloji kullanımları teknolojiye olan tutumlarıyla bağdaşmamaktadır.Araştırma bulguları, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun teknolojiyi dil öğretimine entegre etmek için olumlu fikre sahip olduklarını göstermektedir. Ancak, teknolojiyi etkili bir şekilde dil öğretimine entegre etmede zorlanmaktadırlar. Röportajlar da öğretmenlerin bilgisayar teknolojilerini öğretim aracı olarak yeterli derecede kullanmadıklarını doğrulayarak anket verileriyle tutarlı bulgular göstermiştir. Bulgular, katılımcıların teknolojiyi eğitime entegre etme konusunda profesyonel bir eğitim almadıklarını göstermiştir. Bundan dolayı, bilgisayar teknolojilerini dil öğretiminde etkili bir şekilde kullanabilecek öğretmenler yetiştirmek için İngilizce öğretmenliği bölümleri, öğrencilerine teknoloji ile ilgili dersler sunmalıdır. Ayrıca, eğitimde etkili teknoloji kullanımını gerçekleştirmek için öğretmenlere teknoloji kullanımı üzerine hizmetiçi eğitim verilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Teknoloji Tutumları, Bilgisayar Teknolojisi, Karma Yöntem Araştırması, Hizmet Öncesi ve Hizmet içi Teknoloji Eğitimi.
This study aimed at investigating the attitudes of English language teachers in Turkey toward computer technology and the extent to which they use technology in language instruction. The data were collected from a sample of English teachers working at public schools all throughout Turkey. In order to ensure triangulation and complementarity, mixed methods research was used combining both quantitative and qualitative research methods. A questionnaire and semi-structured, face-to-face interview were used in order to collect the data. Both descriptive and inferential statistics as well as content analysis were conducted so as to analyze the data. The results of the data analysis yielded positive findings regarding English teachers? attitude toward technology; their use of technology in instruction, however, do not correlate with their positive attitudes. The findings of the study revealed that a great majority of teachers attribute positive remarks for integrating technology in language teaching. However, they get difficulty in integrating technology into their instruction effectively. The interviews also showed consistent findings with the questionnaire data by pointing out that the teachers do not use computer technologies as instructional tools. The findings showed that the respondents did not have professional training on integrating technology into education. Thus, in order to have teachers who can efficiently use computer technologies in language instruction, pre-service ELT teacher education programs should provide technology related courses for their students. It is also suggested that teachers be provided with in-service training on technology integration in order to realize effective use of technology in education. Keywords: Attitudes toward Technology, Computer Technology, Mixed Methods Research, Pre-service and In-service Training on Technology Integration.