Tez No İndirme Tez Künye Durumu
591981
Korunmaya muhtaç çocukların kaldıkları kurumlara ilişkin memnuniyet düzeyleri ile yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma / A research on the relationship between the satisfaction levels and the life satisfaction levels of the children needed to protect
Yazar:BEKİR CEM KORKMAZ
Danışman: DOÇ. DR. VEHBİ ÜNAL
Yer Bilgisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Sosyal hizmet kurumları = Social service institutions ; Sosyal hizmetler = Social services ; Sosyal memnuniyet = Social satisfaction ; Yaşam doyumu = Life satisfaction ; Çocuk evleri = Children's homes ; Çocuk-kimsesizler yurdunda yaşayan = Child-institutionalized
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
147 s.
Dört bölümden oluşan çalışmamızın "kavramsal bölüm" olarak adlandırdığımız bölümünde, "çocuk / çocukluk" olgusunun tarihsel süreçte aile içerisinde gerek Avrupa gerek Türkiye'de (Cumhuriyet'ten önce Osmanlı ve Cumhuriyet sonrası) geçirmiş olduğu değişimlere, çocuğun ihmali ve istismarı, Cumhuriyet sonrasındaki dönemde korunma ihtiyacı olan çocuk ile ilgili yasal mevzuat çalışmalarına ve herhangi bir suça karışma (suçu işleyen, işlediği iddia edilen veya suçun mağduru) durumunda çocuklara yönelik ceza durumlarına, günümüzde dezavantajlı durumda olan çocuklara yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerine, günümüzde hizmet modellerinin uygulanmasında esas alınan mevzuat çalışmalarına, mevzuat çalışmaları kapsamında yürütülen hizmetlere ve dezavantajlı çocukların korunmaya ihtiyacı olanlardan korunma altına alınanların korunma ve bakımlarının sağlandığı maddî veya manevî ihtiyaçlarının karşılandığı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarına değinilmiştir. Çalışmamızda veri toplama aracı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen ''Kurum Memnuniyet Düzeyi Anketi'' ve Diener, Emmons, Laresen ve Griffin tarafından geliştiren ''Yaşam Memnuniyet Ölçeği'' kullanılmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde araştırmamız ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Çalışmamızın ikinci ve üçüncü bölümlerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın muhtaç durumda olup korunma ihtiyacı olan ve korunma ve bakım altına alınan çocukların Sivas ili özelinde kalmış oldukları yatılı sosyal hizmet kuruluşlarından aldıkları hizmetlerden memnuniyet durumlarına ve bu memnuniyetlerinin ortaya çıkardığı yaşam doyumlarına ilişkin veriler incelenmiştir. Çalışmamızın son bölümünde ise araştırma sonucunda elde edilen verilerin irdelenmesi, hizmetlerden memnuniyet düzeyinin sonucunda ortaya çıkan yaşam doyumlarının ölçülmesi ve tüm hizmet kuruluşlarında benzerliğin sağlanması adına yapılabilecek olası çalışmalar ve önerilere yer verilmiştir. Anahtar kelimeler: sosyal hizmet, çocuk, çocukluk, korunma ihtiyacı olan çocuk, çocuk evi sitesi.
In our study which has four parts, in the part we name "Cognitive Part", we mention about the changes of "child / childhood" fact during the historical process in the family both in Europe and Turkey (pre-republic Ottoman and after republic), negligence and abuseof child, in the era after the republic, the legal regulations about the children if they involved in crime (delinquent, claimed to commit a crime or victim of a crime), at the present time service models of Ministry of Family Labor and Social Services fort he children in a disadvantage situation, the based legislation to practice service modals nowadays, the services carried out within the context of regulation and boarding social service organisations which are taking neddy children of disadvantaged ones under protection and service them and material and nonmaterial fulfil the need. In our task as collectinginformation and investiganting the ''organizational satisfaction level'' which created by ministsy of family labos and social services. And also the other ome which created bey: Diener, Emmons, Laresen and Griffin by the name at '' life satisfaktion sale '' had done. In the first part of our study, general information about our research is mentioned.In the second and third parts, Ministry of Family Labor and Social Services' datas about the children who need protection and the ones who are already protected by the boarding social service organisations in Sivas Province and their satisfaction and the satisfaction with ife under favour of this contentedness are analysed. In the last part of our study, scrutinising the data that has been collected at the end of the research, evaluating the satisfaction with life in consequence of the contentednessof the service and potential actions and suggestins to draw a comparison between all of the service organisations are referred. Key words: Social service, child, childhood, child who needs protection, hild protection house.