Tez No İndirme Tez Künye Durumu
165214 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akciğer rezeksiyonu sonrası solunum fonksiyonu tahmininde rezeke edilecek segmentlerin lokalizasyonunun etkisinin araştırılması / Searching the effect of lokalization of segments that will be resected in the prediction of respiratory function after the lung resection
Yazar:ŞEHNAZ KAYA
Danışman: DOÇ.DR. ALPAY SARPER
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Konu:Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi = Thoracic and Cardiovascular Surgery
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
57 s.
ÖZET Çalışmamızda parsiyel akciğer rezeksiyonu yapılan olgularda SFT "öngörülen postoperatif FEVl"leri hesaplayıp, ameliyat sonrasında erken ve geç dönemde yeniden ölçerek doğruluklarım rezeksiyonun lokalizasyonuna göre kıyaslamayı amaçladık. Ayrıca "kalan akciğer dokusunun bu yeni duruma uyumu nasıl olmaktadır?" sorusuna yanıt bulmaya çalıştık. Preoperatif (1. hafta) ölçülen FEVİ ile postoperatif beklenen FEVİ, erken post operatif (Lay) ve geç postoperatif (4-6. ay) ölçülen FEVİ değerleri; preoperatif (1. hafta) ve erken postoperatif (1. hafta) arteriyal kan gazı değerleri karşılaştırıldı. Erken postoperatif dönemde üst lobektomiden sonra tahmini değerde daha az düşme görülürken geç dönemde ise tam tersi alt lobektomi yapılan vakalardaki tahmini değer düşük bulunmadı. Rezeksiyondan sonra kalan akciğer dokusunun yeni duruma adaptasyonu (yeniden dağılım) ister perfüzyondaki artış, ister ventilasyondaki artışla olsun, daha çok karşı akciğerdeki değişikliklerle sağlanmaktadır. SFT kullanılarak hesaplanan tahmini FEVı değerlerinin ölçülen değerlerden düşük olması, operasyon öncesi sınırda olan olgularda rezeksiyon için daha cesaretlendirici olmaktadır. Bizim olgularımızda tahmini değerlerden daha iyi pulmoner fonksiyon sonuçları elde edildi. Bunun özellikle alt lobektomi yapılan grupda daha belirgin olduğu gözlendi. Anahtar kelimeler: Akciğer rezeksiyonu, solunum fonksiyon testi, tahmini postoperatif FEVİ, lobektomi. iv
ABSTRACT In our study, in the concepts whose partial lung resection was made, pulmonary function test by accounting pulmoner postoperative FEV1, by measuring after operation in early and late period again, we aimed to compare its realities according to resection of the lokalization. In addition to this, we tried to find an answer to this question"how is the sequence of the lung that rests to this new situation?" FEV1 early postoperative(the first month) and late postoperative (4_6th month) FEW degrees which were measured. Preoperative (1th. week) and arterial blood gas were compared.. While the less decreasing is seen in estimating degree after upper lobectomy in early postoperative period, on the contrary in the late period the estimating degree in which the cases low lobectomy was made, couldnt be found low. The adaptation of the lung part which rest after resection to the new situation, is performed by the changements in lungs whether it happens in increasing perfusion or ventilation.. To have been low the FEV1 degrees which are accounted by using pulmonary function test than the measured degrees, is more encourageous for the resection which is in the last point concepts pre- operation. In our concepts, better than estimating degrees, pulmonary function results were obtained. It was observed especially in the group which low lobectomy had been made... Key words: Lung resection, pulmonary function tests, conjectural postoperative FEV1, lobectomy.