Tez No İndirme Tez Künye Durumu
587507
Sosyal medyada "Unutulma" ya da "Yeniden var olma" arzusu bağlamında "10 years challenge" akımının incelenmesi / Investigation of "10 years challenge" trend in the context of the desire "To be forgotten" or "Re-existing" in social media
Yazar:İBRAHİM KUTAY DENİZLER
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ REMZİYE KÖSE ÖZELÇİ
Yer Bilgisi: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:10 years challenge = 10 years challenge ; Fotoğraf paylaşımı = Photo sharing ; Kitle iletişim araçları = Mass media ; Sanal kimlik = Virtual identity ; Sosyal medya = Social media ; Toplumsal akımlar = Social trends ; Unutma = Forgetting ; İnstagram = Instagram
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
105 s.
Kitle iletişim araçları insan hayatına girdiğinden beri sosyal yaşamda büyük bir rol oynamıştır. Sosyal medya, gelişen teknolojiyle birlikte günümüz insanına iletişimde aktif rol oynama imkânı sağlamıştır. Yeni medya, kullanıcılara mekândan ve kimlikten bağımsız içerik oluşturma, geri bildirimde bulunma ve etkileşime geçme imkânı sağlamaktadır. Bunun bir sonucu olarak yeni medya çağımızın vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Popüler kültürden beslenen sosyal medya bireylerin oluşturdukları sanal kimlikler ile kendilerini sürekli olarak yeniden var ettiği ve akımların etkisiyle düşünmeden, kendini zorunlu hissederek paylaşım yaptığı bir ortam haline gelmiştir. Öte yandan birey ve gruplar gerek rekabet ortamının arttığı gerekse haz alma arzularının günbegün değiştiği çevrimiçi sosyal ağlarda çok hızlı bir biçimde üretilen ve eş zamanlı olarak tüketilen paylaşım ve akımlarla kendilerini var etmeye çalışmaktadırlar. Var olabilmek adına herkesin iletişim kurmaya çalıştığı bu ağlarda her geçen gün yeni akımlar ortaya çıkmaktadır. Çalışmada 10 Years Challenge akımı çerçevesinde sosyal medyada var olma arzusu ve buna karşıt olarak var olmaya çalıştığımız belge ve bilgilerin dışındakileri unutturma isteği tartışılmaktadır. Anahtar kelimeler: Sosyal medya, unutulma hakkı, sanal kimlik, yeniden var olma, 10 years challenge
Mass media tools have played a major role in social life since they entered human life. Social media, along with developing technology, has enabled modern people to have an active role in communication. New media promotes users with creating content, give feedback and communicate free of place and identity. As a result, new media emerges an indispensable part of our age. Social media, which is nourished by popular culture, has become an environment in which individuals consistently recreate themselves with the virtual identities they have created and share them by feeling obligatory without thinking with the influence of movements. On the other hand, individuals and groups are trying to create themselves with the shares and trends that are produced and consumed very rapidly in online social networks where the competitive environment increases and the desires of pleasure change day by day. In these networks where everyone tries to communicate in order to exist, new trends emerge every day. In this study, the desire to exist in social media within the framework of 10 Years Challenge and the desire to forget the documents and information that we try to exist as opposed to this are discussed. Keywords: Social media, right to be forgotten, virtual identity, re-existing, 10 years challenge