Tez No İndirme Tez Künye Durumu
590614
Altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanına ilişkin öğrenme süreçlerinin incelenmesi: tahmini öğrenme yol haritalarına dayalı bir öğretim deneyi / Investigation of learning processes of the sixth grade students about algebra learning: A teaching experiment based on hypothetical learning trajectory
Yazar:DİDEM ÖZDEN
Danışman: DOÇ. DİLEK TANIŞLI
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı / Matematik Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Matematik = Mathematics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
279 s.
Bu araştırmanın amacı, tahmini öğrenme yol haritasına [TÖYH] dayalı yürütülen bir öğretim sürecinde ortaokul altıncı sınıf öğrencileri içerisinden seçilen üç odak öğrencinin aritmetik ve cebir görevlerini çözerken matematiksel olarak nasıl düşündüklerini ortaya koymak ve öğrencilerin aritmetikten cebire geçişte öğrenmelerini destekleyecek araçları belirlemektir. Öğretim deneyi olarak tasarlanan bu çalışmada 24 öğrenciden oluşan bir ortaokul altıncı sınıf grubu ile sınıf tartışmaları şeklinde iki aşamada yürütülen beş haftalık sınıf uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Sınıftaki öğrencilerden; düşük, orta ve yüksek başarı düzeyine sahip üç odak öğrenci belirlenmiş ve odak öğrencilerinin bilişsel gelişimlerini izlemek ve ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada odak öğrencilerle gerçekleştirilen ön, ara ve son klinik görüşmelerin ve öğretim derslerinin sınıf video kayıtları, grup tartışmalarındaki etkinliklerde kullanılan çalışma kâğıtları, öğrenci günlükleri ve araştırmacı günlüğü veri kaynakları olarak kullanılmıştır. Bu araştırmanın bulguları, TÖYH'ye dayalı yürütülen öğretim süreci sonunda cebire giriş konusuna ilişkin başta düşük başarı düzeyine sahip olan öğrenci olmak üzere üç odak öğrencinin de cebire girişi örüntü genelleme, sözel ve cebirsel ifadeler, cebirsel ifadeleri anlamlandırma, cebirsel ifadelerle işlemler konuları kapsamında kolaylıkla gerçekleştirebildiklerini ortaya koymuştur. Bununla birlikte odak öğrencilerin cebire girişi anlamlandırmalarında eşitlik işareti ve ilişkisel düşünmenin önemli bir rol oynadığı gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Tahmini öğrenme yol haritası, Cebire giriş, İlişkisel düşünme, Örüntüler, Cebirsel ifadelerle işlemler.
The aim of this study is to observe mathematical thinking while solving the arithmetic and algebra tasks of three learners chosen among the sixth grade students in a teaching process based on the hypothetical learning trajectory [HLT] and to determine the tools to support the students' transition from arithmetic to algebra. In this study, which was designed as a teaching experiment, five-week period with classroom practices were carried out in two stages in the form of class discussions with a sixth grade student group consisting of 24 learners. Three learners with low, medium and high achievement levels were identified among the students in the classroom and this process was aimed to monitor and reveal the cognitive development of these learners. In this research, classroom video recordings of pre, intermediate and final clinical interviews and teaching courses with focus students, worksheets used in activities in group discussions, student diaries and researcher diary were used as data sources. At the end of the teaching process based on HLT, findings of this study reveal that three focus learners, especially the learner with a low level success, can perform introduction to algebra in terms of pattern generalization, verbal and algebraic expressions, interpreting algebraic expressions and operations with algebraic expressions. It was observed that the sign of equality and relational thinking played an important role in the meaning of the focus students' entry into algebra via this process. Keywords: Hypothetical learning trajectory, Introduction to algebra, Relational thinking, patterns, Operations with algebraic expressions.