Tez No İndirme Tez Künye Durumu
121136 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
4-amino-3-hidrazino-5-merkapto-1,2,4-triazol'ün bazı imin bileşiklerinin sentezi ve bazı metal komplekslerinin incelenmesi / Investigation of some imine compounds of 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole and some of its metal complexes
Yazar:ESİN PERPELEK
Danışman: Y.DOÇ.DR. AYŞE ERÇAĞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Kimya = Chemistry
Dizin:Metal kompleksleri = Metal complexes ; Triazoller = Triazoles ; İmin bileşikleri = Imine compounds
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
143 s.
ÖZET 4-AMİNO -3-HİDRAZİNO-5-MERKAPTO-l,2,4-TRİAZOL'ÜN BAZI İMİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ 4-Amino-3-Hidrazino-5-Merkapto-l,2,4-Triazol (AHMT), değişik ortamlardaki aldehidlerin spektrofotometrik olarak kalitatif ve kantitatif tayininde kullanılan çok hassas ve seçici bir aldehid belirtecidir, Purpald adıyla da bilinir. AHMT; deniz ortamında antifouling* ve antikorozif etkiler göstermektedir. Aynı zamanda ilginç ligand özelliklere sahiptir. Moleküldeki -NH2 ve NH-NH2 grupları vasıtasıyla monoimin veya diimin bileşikleri elde edilmektedir. İmin bileşiklerinin ve metal komplekslerinin biyolojik aktivitelerinde artış ve çeşitlenme mümkündür. Çalışmamızda AHMT'nin seçilen sekiz aldehit ile yedi adet monoimin ve bir adet diimin olmak üzere imin türevleri ilk olarak sentezlendi. Sentezlenen imin ligandlarının Cu(ü) ve Zn(ü) kompleksleri izole edildi. Sentezlenen bileşiklerin yapı aydınlatma çalışmaları elementel analiz, FT-IRve UV- Görünür Alan spektrofotometrileri, 1H-NMR Spektroskopisi, Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrisi, FAB+ Kütle Spektroskopisi, molar iletkenlik ve magnetik geçirgenlik ölçümleri ile yapıldı. Deniz ortamında bulunan çelik ve PVC yüzeylerinde birikerek kirliliğe yolaçan hayvansal ve bitkisel organizmaların (foulant) ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayan biyolojik aktif maddeler antifoulant, bu etki antifouling etki olarak tanımlanır. v
SUMMARY INVESTIGATION OF SOME EMINE COMPOUNDS OF 4-AMINO-3- HYDRAZINO-5-MERCAPTO-l,2,4-TRIAZOLE AND SOME OF ITS METAL COMPLEXES 4-Amino-3-Hydrazino-5-Mercapto-l,2,4-Triazole (AHMT), also known as Purpald, is a very sensitive and selective aldehyde reagent which is used in qualitative and quantitative determination of aldehydes in different media. AHMT has antifouling* and anticorrosive effects in marine environment. It also has interesting ligand features. Mono- and di-imine compounds are obtained via -NH2 and -NH-NH2 groups in the molecule. It is possible to expect an increase and variation of biological activities of both these imine compounds and their metal complexes. In our study, seven monoimine and one diimine derivatives of AHMT and eight aldehydes were synthesized firstly. Cu(IT) and Zn(II) complexes of the ligands obtained were isolated. Structural elucidation studies were conducted by elemental analyses, FT-IR, UV- Visible spectrophotometry, ^-NMR spectroscopy, Atomic Absorption Spectrophotometry, FAB+ Mass spectroscopy, molar conductivities and magnetic susceptibilities. Antifoulants are biologically active chemicals providing the removal of the foulants, i.e., animal and vegetable organisms which lead to pollution by accumulating on steel and pvc surfaces in marine environment, whereas the action of those chemicals are defined as antifouling effect. vm