Tez No İndirme Tez Künye Durumu
582829
Lise öğrencilerinde sağlıklı beslenme farkındalık düzeyi ve beslenme alışkanlıkları / Healthy nutrition awareness level and nutritional habits in high school students
Yazar:NURGÜL DEMET YORGAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics
Dizin:Beslenme = Nutrition ; Beslenme alışkanlıkları = Nutritional habits ; Beslenme davranışı = Feeding behavior ; Farkındalık = Awareness ; Lise öğrencileri = High schools students ; Sağlıklı beslenme = Healthy nutrition
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
43 s.
Bu araştırma lise dönemi öğrencilerinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını ölçmek amacı ile hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencilerin demografik özellikleri, beslenme tercihleri, beslenme hakkındaki farkındalıkları ve bilgi düzeylerini ölçümlemek amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak 34 sorudan oluşan anket metni kullanılmıştır. Anket metni Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 474 öğrenci tarafından yanıtlanmıştır. Bu çalışmadan yola çıkılarak öğrencilerin beslenme alışkanlıkları, sağlıklı beslenme hakkındaki bilgi düzeyleri, sağlık kaygıları İncelenmiştir. Tezin birinci bölümünde beslenme, sağlıklı beslenme, yetersiz ve dengesiz beslenme, beslenme ve sağlık ilişkisi hakkında bilgi verilmiştir. Ve beslenmeye bağlı olarak temel besin grupları hakkında bilgi verilmiştir. Tezin ikinci bölümünde adölesan tanımı, beslenme ihtiyaçları, adölesanlarda beslenmenin öneminden bahsedilmiştir. Tezin ikinci bölümünde son olarak adölesanlarda görülen beslenmeye bağlı sağlık sorunları ele alınmıştır. Son olarak tezin üçüncü bölümünde ankete katılan Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'inde öğrenim gören 474 öğrencinin beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme bilgileri incelenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin sağlık kaygıları ve beslenme alışkanlıkları etkileyen faktörler anket yöntemi ile incelenmiştir. Hazırlanan ölçek 34 sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik (iç tutarlılık) analizi için "IBM SPSS STATİCS" programında yer alan Cronbach Alpha testi kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Adölesan, Beslenme
The aim of this study is to measure healthy eating habits of high school students. The universe of the study consists of students of Kartal Şehit Salih Alışkan Vocational and Technical Anatolian High School. In addition, it was aimed to measure students' demographic characteristics, nutritional preferences, awareness and knowledge about nutrition. A questionnaire consisting of 34 questions was used as the data collection tool. The text of the questionnaire was answered by 474 students studying at Kartal Şehit Salih Alışkan Vocational and Technical Anatolian High School. Starting from this study, nutritional habits of students, knowledge about healthy eating, health concerns were examined. In the first part of the thesis, information about nutrition, adequate and balanced nutrition, inadequate and unbalanced nutrition, nutrition and health relationship are given. And depending on nutrition, basic food groups are given. In the second part of the thesis, the definition of adolescent, nutritional needs and the importance of nutrition in adolescents are mentioned. In the second part of the thesis, nutritional health problems in adolescents are discussed. Finally, in the third part of the thesis, the nutrition habits and healthy nutrition information of 474 students attending the questionnaire in Kartal Şehit Salih Alışkan Vocational and Technical Anatolian High School were examined. At the same time, the factors affecting the students' health concerns and eating habits were examined by questionnaire method. The scale consists of 34 questions. Cronbach's Alpha test in IBM SPSS STATICS program was used for the reliability (internal consistency). analysis of the scale. Keywords: Adolescent, Nutrition