Tez No İndirme Tez Künye Durumu
247775
2001-2006 yılları arasında Edirne ve Kırklareli mahkemelerinde görülen cinsel suçlara ilişkin davalar ve bu suçların değerlendirilme sürecinde psikologların rolü / The sexual crime cases which were reflected on the Edirne and Kırklareli High Criminal Courts between the years of 2001-2006 and the role of the psychologists on the process of evaluation of these cases
Yazar:KIZILTAŞ SERPİL
Danışman: PROF. DR. GÖKHAN ORAL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
Konu:Adli Tıp = Forensic Medicine
Dizin:Cinsel suçlar = Sex offenses
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
115 s.
Bu çalışmanın amacı, Edirne ve Kırklareli Ağır Ceza Mahkemeleri'ne yansıyan cinsel suçları ve adli yargılama sürecinde psikologların konumunu ve rolünü değerlendirmektir.Araştırmada 2001-2006 yılları arasında Kırklareli ve Edirne Ağır Ceza Mahkemeleri'ne yansımış 666 cinsel suç olayı incelenmiş ve olgular, yaş küçüklüğü, rızanın varlığı, hile, tehdit, tecavüz, fiili livata, fuhuş, fiziksel ve cinsel içerikli şiddet, ensest, mağdurla sanık arasındaki yaş farkı, mağdur ve sanık için psikiyatrik bulgunun varlığı ve eylemin evlenmek maksadıyla gerçekleşip gerçekleşmediği açısından değerlendirilmiştir. Verilerin analizi için frekans ve yüzde analizi uygulanmıştır.Araştırmada incelenen sanıkların yaş ortalaması 28.6, mağdur yaş ortalaması ise 18 olarak tespit edilmiştir. Mağdur ve sanıkların yaş ortalaması farkı ise 10.6 olarak bulunmuştur. Sanıkların cinsiyeti değerlendirildiğinde, Edirne'de kadın sanıkların oranı % 8,3, Kırklareli'nde % 7,4 olarak belirlenmiştir. Erkek sanıkların oranı ise Edirne'de % 91,7, Kırklareli'nde ise % 92, 6 olarak tespit edilmiştirİncelediğimiz dosyalarda mağdurun 12 yaşından küçük olduğu dosyaların oranı Edirne'de %8,7, Kırklareli'nde % 14,2; mağdurun 12?15 yaş grubunda olduğu dosyaların oranı Edirne'de % 35, Kırklareli'nde % 34,9; mağdurun 16?18 yaş grubunda olduğu dosyaların oranı Edirne'de %19,8, Kırklareli'nde % 16,3 olarak belirlenmiştir.Adli süreçte olayın aydınlatılması için başvurulan bilirkişi raporlarının hiç alınmadığı dosyaların oranı Edirne'de % 50,3 iken Kırklareli'nde bu oran % 38,9 olarak tespit edilmiştir.
The purpose of this study is to examine the sexual crime incidents which were reflected on the Edirne 1.st and 2.nd High Criminal Courts and Kırklareli High Criminal Court and interpret the situation and the roles of the psychologists.In the research, 666 sexual crime cases which were reflected on the Edirne 1.st and 2.nd High Criminal Courts and Kırklareli High Criminal Court between the years of 2001-2006 have been examined and the facts were examined in terms of age, consent, fraud, threat, rape, sodomy, prostitution, physical and sexual violence, incest, difference between the ages of victim and the accused, psychiatric findings of victim and the accused, and if there is a purpose of getting married. The frequency and the percentage analysis had been carried out in order to analyze all the data.In the research, it is observed that mean of the age of all the accused was 28.6, the age of all the victims was 18. Difference between the age of victim and the accused is 10.6. the research points out that % 8,3 percentage of the accused were women and % 91,7 percentage of the accused were men in Edirne; % 7,4 percentage of the accused were female and % 92,6 percentage of the accused were male in Kırklareli.The percentage of the cases where the victims? age was lower than 12 is % 8,7 in Edirne, %14,2 in Kırklareli. The percentage of the cases where the age range of the victims? was 12-15 is % 35 in Edirne, % 34,9 in Kırklareli. The percentage of the cases which the age range of the victims? were 16-18 is % 19,8 in Edirne, % 16,3 in Kırklareli.It is determined that the rate of the cases which have not received expertise report is % 50,3 in Edirne, % 38,9 in Kırklareli.