Tez No İndirme Tez Künye Durumu
478775
Lingual braketler ile labial braketlerin seviyeleme aşamasındaki klinik etkinliklerinin karşılaştırılması / Comparison of the clinical efficacy in the leveling phase of the lingual brackets and labial brackets
Yazar:MURAT KAPTAÇ
Danışman: YRD. DOÇ. YAZGI AY
Yer Bilgisi: Adnan Menderes Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Ortodonti Ana Bilim Dalı
Konu:Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin:Estetik = Aesthetics ; Estetik-dental = Esthetics-dental ; Ortodonti = Orthodontics ; Ortodontik aygıtlar = Orthodontic appliances ; Ortodontik braketler = Orthodontic brackets
Onaylandı
Diş Hekimliği Uzmanlık
Türkçe
2017
109 s.
Bu çalışmanın amacı, materyal saklamada yeni bir yaklaşım olan dijital modeller kullanılarak, kişiye özel lingual braketler ile konvansiyonel labial braketlerin seviyeleme aşamasındaki klinik etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya yaş ortalaması labial braket grubunda 16 yıl 5 ay olan 8 kız 2 erkekten; lingual braket grubunda yaş ortalaması 18 yıl 3 ay olan 7 kız ve 3 erkekten oluşan toplam 20 birey dahil edilmiştir. Çalışmada tedavi başlangıcı (T0) ve 0.012'' (T1), 0,014" (T2), 0,016'' (T3) NiTi ark tellerinin uygulanması sonucu oluşan değişimlerin değerlendirilmesini içeren analizde çapraşıklık indeksi, kaninler arası genişlik, 1. premolarlar arası genişlik, 2. premolarlar arası genişlik, 1. molarlar arası genişlik, ark uzunluğu ölçümlerini içeren parametreler kullanılmıştır. Çalışmanın istatistik değerlendirmesi labial ve lingual braket grupları karşılaştırmasında (grup içi karşılaştırma) Bağımsız Örnek Mann Whitney – U Testi; her iki grup için ayrı ayrı farklı zamanlarda yapılan ölçümleri birbiriyle karşılaştırmak için (gruplar arası karşılaştırma) Friedman Çift Yönlü Varyans Analizi ile yapılmıştır. Çalışmada başlangıç değerleri ile karşılaştırıldığında her iki grupta da çapraşıklık indeksi değerlerinde istatiksel olarak anlamlı azalma bulunurken (p<0,001), gruplar arası karşılaştırmada anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kaninler arası genişlik başlangıç değerleriyle karşılaştırıldığında; labial braket grubunda istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, lingual braket grubunda anlamlı bir artış meydana gelmiştir (p<0,001). 1. premolarlar arası genişlik başlangıç değerleriyle karşılaştırıldığında; iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 2. premolarlar arası genişlik başlangıç değerleriyle karşılaştırıldığında; labial braket grubunda bukkal tüberküller arası genişlik farkı istatiksel olarak anlamlı bulunmazken, lingual braket grubunda anlamlı bir artış görülmüştür (p<0,01). 2. premolar lingual tüberküller arası genişlik farkında labial braket grubunda p<0,05 düzeyinde, lingual braket grubunda p<0,001 düzeyinde anlamlı bir artış meydana gelmiştir. 1. molarlar arası genişlik başlangıç değerleriyle karşılaştırıldığında; her iki grupta da istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Her iki grupta da başlangıç değerleriyle karşılaştırıldığında, alt ark uzunluğunda istatiksel olarak anlamlı bir artış meydana gelmiştir (p<0,001). Bütün parametreler gruplar arasında karşılaştırıldığında, her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Gruplar arasında alt keser çapraşıklığını çözme açısından anlamlı bir fark görülmemiştir.
The aim of this study is to compare the clinical efficacy of the individualized lingual brackets and the labial brackets in the leveling phase using digital models, a new approach to material storage. The study included a total of 20 individuals; 8 females and 2 males with the mean age of 16 years and 5 months in the labial bracket group, 7 females and 3 males with the mean age of 18 years and 3 months in the lingual bracket group. Changes occurred after the application of the NiTi arch wires, initiation of treatment (T0) and 0.012 '' (T1), 0.014 '' (T2), and 0.016 '' (T3) were evaluated in the study. Irregularity index, intercanine width, width between 1st premolars, width between 2nd premolars, width between 1st molars, and arch length measurements were analysed. In the statistical evaluation, Independent Sample Mann Whitney-U Test was used to compare between labial and lingual bracket groups (intra-group comparison); Friedman's Two-way ANOVA was used to compare the measurements made at different times for each group separately (intergroup comparison). There is a statistically significant decrease in the irregularity index values in the both groups when compared with the initial values in the study (p <0,001), but there is no significant difference between the two groups. The intercanine width is compared with initial values; there is no statistically significant difference in the labial bracket group, but there is a significant increase in the lingual bracket group (p <0.001). The width between 1st premolars is compared with the initial values, no statistically significant difference is found between the both groups. The width between 2nd premolars is compared with the initial values; there is no statistically significant difference between the buccal tubercles in the labial bracket group, but there is a significant increase in the lingual bracket group (p <0,01). Also there is a significant increase between the width of lingual tubercles in the labial bracket group at p<0,05 level and in the lingual bracket group at p <0,001 level. The width between 1st molars is compared with the initial values, no statistically significant difference is found in the both groups. The lower arch length is compared with the initial values, there is a statistically significant increase in the both groups (p <0.001). When all the parameters were compared between the groups, no significant difference is found between the two groups. There is no significant difference between the two groups in terms of resolving the irregularity of lower incisor.