Tez No İndirme Tez Künye Durumu
553422
Siber suçlar üzerine bir araştırma / A research about cyber crimes
Yazar:FERHAT BİRCEVİZ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ RECEP BENZER ; PROF. DR. ALPTEİN ERKOLLAR
Yer Bilgisi: Milli Savunma Üniversitesi / Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü / Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:Bilgisayar suçları = Computer crimes ; Bilişim suçları = Cyber crimes ; Sanal ortamlar = Virtual environments ; Siber suç = Cybercrimes ; Suç = Crime ; Suçlular = Criminals ; İnternet = Internet
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
128 s.
Günümüzde internetin yoğun olarak kullanılması ve sosyal ilişkilerin sanal ortamlara taşınması ile birlikte sosyal bir olgu olan suç da sanal ortama taşınmaya başlamış, bu gelişme sonucunda siber suç kavramı ortaya çıkmıştır. Her geçen gün artan siber suç sayısı ile birlikte bu suçlardan mağdur olanların sayıları da artmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın kavramsal çerçevesinde öncelikle siber suç kavramı üzerinde durulmuş, bu suçların kanunlarda bulduğu karşılıklar araştırılmış. Kuramsal çerçevesinde klasik okulun suçu açıklamada kendisinden önceki teorilere göre farklı bir bakış açısı getiren rutin aktiviteler teorisi incelenmiş. Uygulama kısmında ise Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları arasında suç mağduriyetinin incelenmesi için, Pew Research Center isimli bir kuruluşa ait verilerin analizi SPSS programı ile çözümlenmiştir. Yapılan incelemelerde siber suç mağduriyeti ile demografik değişkenler arasında (cinsiyet hariç) anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. İnternet kullanıcılarının çoğunluğunun kendilerini suçtan koruyacak tedbirler aldığı, bununla birlikte yoğun bir şekilde rutin aktivitelerde bulunduğu görülmüştür. Rutin aktiviteler ile siber suç mağduru olma arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiş olup rutin aktiviteler teorisinin siber suçları açıklamakta başka çalışmalarla desteklenmesi gerektiği kabul edilmekle birlikte kısmen yeterli olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Siber Suç, Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi, Rutin Aktiviteler Teorisi, Mağduriyet.
Nowadays, with the intense use of the Internet and the transfer of social relations to the virtual platforms, a social phenomenon what is crime has begun to be moved to the virtual environment and the concept of cyber crime has emerged as a result of this development. With the increasing number of cyber crime, the number of victims of these crimes is increasing too. In this context, first of all, the concept of cyber crime has been emphasized in the conceptual framework of the study and the responses to these crimes in the laws have been investigated. In the theoretical framework, the classical school's theory of routine activities, which brought a different perspective to the previous theories, was examined in explaining the crime. In the application part, for analyzing crime victimization among the citizens of the United States, the analysis of data belonging to an organization named Pew Research Center was analyzed by SPSS program. Significant relationships between cybercrime and demographic variables (except gender) were determined. It was seen that the majority of the Internet users took measures to protect themselves from crime, but were engaged in routine activities. A significant and positive relationship was found between routine activities and victimization of cybercrime, and it was found that the theory of routine activities was partially sufficient, but it should be supported by other studies to explain cybercrime. Key Words: Cyber Crime, Cyber Crimes Treaty Of Europan Council, Routine Activities Theory, Victimization