Tez No İndirme Tez Künye Durumu
186113
İslamiyet öncesi Arap folklorunun Kur`an`daki yeri / The position of Arabic folklore in the Koran before Islam
Yazar:FATİH DUMAN
Danışman: PROF.DR. KEMAL ATİK
Yer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Din = Religion
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
124 s.
Kur'an alanında araştırma yapmak isteyenler, onu anlayabilmek için gönderildiğitoplumun dini, kültürel, folklorik ve hukuki yapısını çok iyi bilmek durumundadır. Bunedenle İslam öncesi Arap toplumunun folklorik yapısını, örf ve adetlerini Kur'aniçerisinde ne kadar yer aldığını araştırmaya çalıştık. Çalışmamızda İslam öncesidönemle ilgili bilgilere, genellikle İslami kaynaklardan, tefsirlerden ve bazı batılımüsteşriklerin eserlerinden faydalanarak ulaştık. Çalışmalarımız neticesindeulaştığımız sonuç ise; Kur'an'da uyulması emredilen dini, hukuki ve sosyal birçok konuİslam öncesi Arap toplumu tarafından bilinen ve uygulanan hükümlerdir. Ancak bunlarbir takım şirk unsurlarıyla, haksızlıklarla ve zulümle anlamsız hale getirilmiştir. Kur'angetirdikleriyle Arapların inanç hayatını şirk unsurlarından arındırmış, sosyal hayatınadenge getirmiş, hukuki alanda da adaleti sağlamıştır. Bu çalışmamızın İslam öncesidönemin folklorik yapısını ortaya koyması ve Kur'an'ın bu konulardaki tavrının neolduğunun bilinmesi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.Anahtar Kelimeler: Cahiliye, Folklor, Kur'an, İslam, Kabe, İlah, Put, Kısas,Kureyş, Hac, Mekke, Köle, Zıhar, Giyim, Talak,
In order to have a better understanding of the Qur`an, those willing to researchin the field of Qur`anic studies must know the religious , cultural, folkloric and legalstructures of the society to which the Quran was revealed. For this reason, I havestudied on the folkloric structure, customs and traditions of pre-Islamic period and theextend they took place in the Qur`an. While collecting information concerning pre-Islamic era, I have benefited mainly from the Islamic sources, Qur`anic exegesis and theworks of some orientalists. The conclusion I have reached after my study might bebriefed as follows; many religious, legal and social issues provisioned in the Qur`an werematters already known to and practised by the pre-Islamic Arab society. However theywere made null and emptied of meaning due to certain polytheist elements, injusticesand inequities. By what it has brought, the Qur`an has purified the faith system ofArabs from polytheist elements, brought a balance on their social life and establishedjustice in judiciary. I believe that this work will make a significant contribution to thefield, especially in terms of understanding the folkloric structure of pre-Islamic era andhow the Qur`anic approach is before those issues.Key Words: Jahilliyya (Age of Ignorance and Barbarism), Folkloric, Qur`an, Islam,Ka`bah, God, Idol, Qisas, Quraish, Hajj (Pilgrimage) Makkah, Slave, Zıhar (A form ofdivorce) Dressing, Divorce