Tez No İndirme Tez Künye Durumu
153603 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A novel approach for synthesising sinus waveforms at power level / Güç seviyesindeki sinüs dalga şekillerinin sentezlenmesinde yeni bir yaklaşım
Yazar:SERKAN PAKİ ŞEDELE
Danışman: PROF. DR. BÜLENT ERTAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2004
162 s.
oz GÜÇ SEVİYESİNDEKİ SİNÜS DALGA ŞEKİLLERİNİN SENTEZLENMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM ŞEDELE, Serkan Paki Yüksek Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. H. Bülent ERTAN Ocak 2004, 142 sayfa Değişken hızlı motor sürücüleri ve kesintisiz güç kaynakları, kısaca "yüksek frekanslı eviriciler", çıkış gerilimini oluşturmak için hızlı anahtarlama yapabilen transistörler (genellikle FET veya IGBT) kullanırlar. Bu anahtarlar çok ani açılıp kapanırlar ve bu işlem açık ve kapalı olmak üzere iki durumdan oluşur ve ara durumlar içermez. Bunun sonucu olarak bir dizi darbeden meydana gelen bir gerilim oluşur ve de eğer yük endüktif ise motora sinüs dalga şekilli bir akım akar. Voltaj geçişleri çok anidir. Bu ani anahtarlamalar çok yüksek dv/dt (gerilimdeki değişim oranı) ye sahip olan bir gerilim dalga şekli meydana getirir ki bu da yüksek elektromagnetik kirlilik, motor ömründe azalma ve ekstra kayıplara neden olur. Bunlardan kurtulmak için motor sürücüleri ve güç kaynaklarının çıkışlarında saf sinüs bir gerilim elde etmek gerekir. Bu çalışmada sinüzoidal dalga şekilleri üretmek için yeni bir yaklaşım ortaya atıldı, çıkışı saf sinüzoidal dalga şekilleri olan ve böylece yüksek frekanslı elemanları ve dv/dt problemlerini ortadan kaldıran bir üreteç fikri ortaya atıldı. Önerilen devretopolojisi iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü doğrultulmuş sinüs dalga şekilleri üretmekte, çıkış ise bunları evirip sinusoidal bir dalga şekli üretmektedir. Bu tez çalışmasında değişik devre topolojileri araştırıldı ve seçilen topolojinin detaylı dizyn prosedürü ve bilgisayar simülasyonu sunuldu. Ayrıca sistem labaratuvarda kurularak çalıştırıldı ve teorik çalışmaların sonuçları deneylerle doğrulandı. Anahtar Kelimeler: Saf sinüs dalga şekli, tamamlayıcı anhtarlayan DC-DC çevirici, Doğrultulmuş Doğru Akım Barası. vı
ABSTRACT A NOVEL APPROACH FOR SYNTHESISING SINUS WAVEFORMS AT POWER LEVEL ŞEDELE, Serkan Paki M.Sc, Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. H. Bülent ERTAN January 2004, 142 pages In variable speed motor drive and uninterruptible power supply (UPS) applications, taditional method is to employ some kind of a modulation technique at a high frequency typically 6 kHz to 20 kHz range. In these modulation techniques, the switches are hard switched. The result is application of a series of pulses to the load, and if the load is inductive, sine wave current flows into the load. Hard and rapid switching causes a voltage waveform with a very high dv/dt (rate of change in voltage) causing high EMI problems, reduced life expectancy of the motor and additional losses. So a power supply generating pure sinusoidal voltage waveform is very desirable. In industry some low pass filters called sinusoidal filters, are used at the output of the inverters but this comes with additional cost and bulky filter elements. In this study, a novel approach for generating power level sinusoidal waveforms is proposed. The basic structure is a DC-DC converter that produces a inrectified DC-link at its output and an H-bridge inverter that inverts the rectified sinusoids to form a sinusoidal voltage. Main advantages of the circuit are that the H- bridge inverter switches have no switching stresses, they are switched at low frequency so the reliability is increased. Throughout the study different circuit topologies have been investigated and the analysis of the chosen topologies is supported with computer simulations. The system is then set up in the laboratory. In order to prove of the concept, only a single phase inverter has been investigated at steady state conditions. Efficiency, distortion level, magnitude error and device stresses have been obtained. The results indicate that the proposed configuration is very promising. Keywords: Pure Sinusoidal voltage waveform, complementary switching DC-DC buck converter, rectified DC-link. IV