Tez No İndirme Tez Künye Durumu
191023
İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersinde bazı öğrenme stratejilerinin tutum ve okuduğunu anlamaya etkisi / The effect of some learning strategies to attitude and reading comprehension fourth grade student in Turkish lesson in primary school students
Yazar:FİLİZ KAYA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ŞÜKRAN TOK
Yer Bilgisi: Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
139 s.
Bu deneysel araştırmanın amacı, İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersinde,bazı öğrenme stratejilerini, geleneksel öğretmen merkezli yöntemle karşılaştırarakbunların okuduğunu anlama ve Türkçe dersine karşı tutumuna etkisini belirlemektir.Araştırma ön test- son test kontrol gruplu deneme modelinde tasarlanmıştır.Araştırmanın örneklemini Hatay İli, Altınözü İlçesine bağlı bir alt düzey ilköğretimokulunun öğrencileri oluşturmuştur. Deney ve kontrol grupları yansız olarakbelirlenmiştir.Araştırma deney grubunda bazı öğrenme stratejilerinin uygulanmasına, kontrolgrubunda ise geleneksel-öğretmen merkezli yöntemlere dayalı olarakgerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, Türkçe dersinde okuduğunu anlamayayönelik başarı testi ve Türkçe dersine karşı ile toplanmıştırDeney grubunda bazı öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlamaya etkisiölçülmüştür. Araştırma verilerinin analizinde bağımsız gruplar t testi, kay-kare analizikullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı ile çözümlenmiştir.Sonuç olarak araştırmanın bulguları, deney grubuyla kontrol grubu arasındabazı öğrenme stratejilerinin uygulandığı deney grubu lehine anlamlı fark görülürken,tutumlarında herhangi bir fark bulunmamıştır.Anahtar Kelimeler: Öğrenme, öğrenme ve öğretme kuramları, öğrenme stratejileri.
The purpose of this experimental research is, to determine the effect ofattitude and reading comprehension by comparing some learning strategies withconventional teacher centered method in fourth grade Turkish lesson.Research is designed according to experimental model with pre and post testcontrol group. Research sample composed of students from a primary school inAltınözü, Hatay. Experiment and control groups are determined impartially.Research is carried out according to some learning strategies application inexperiment group and conventional teacher centered method in control group. Thedata into the research paper are collected from the success test understand what youread in Turkish lesson and attitude measurement to turkih lesson.In research data analysis, independent sample t- test, chi-square test areused. Data were analyzed by SPSS packet programEventually, in research findings, between experiment and control groupmeaningful difference is detected in favor of Experiment group that some learningstrategies applied, any difference in attitude is not detectedKey words: Learning, learning and teaching theories, learning strategies