Tez No İndirme Tez Künye Durumu
430691
Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerine etkisinin incelenmesi / The study of the effects of montessori method on pre-school children's gross motor skills
Yazar:KAMİLE SELDA SELÇUK
Danışman: DOÇ. DR. EMEL ARSLAN
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anaokulları = Kindergartens ; Kas gelişimi = Muscle development ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Motor beceri testleri = Motor skills tests ; Motor beceriler = Motor skills ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
113 s.
Bu araştırma, Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerini etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunda, 2014-2015 öğretim yılında Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu'nda okul öncesi eğitime devam eden (36- 60 ay arası) 40 çocuk yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Büyük Kas Becerilerini Ölçme Testi (BÜKBÖT) kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış; ayrıca deneme grubuna eğitim programı bitiminden on hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney – U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde, deneme ve kontrol grubu çocuklarının Büyük Kas Becerilerini Ölçme Testi (BÜKBÖT) sontest puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deneme grubu lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Deneme grubu çocuklarının Büyük Kas Becerilerini Ölçme (BÜKBOT) Testi sontest ve izleme testi puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılaşmanın bulunmadığı ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan genel sonuç; Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerini olumlu yönde etkilediği ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'na göre büyük kas becerileri acısından daha etkili olduğudur.
The present study is conducted to examine the effect of the Montessori method on kindergarten children's large muscle skills. The study group formed with 40 children who were between 36 and 60 months and going to Ihsan Dogramacı Implementation Kindergarten of Selcuk University, Faculty of Health Sciences, Konya during the 2014-2015 academic year. As data collection tool, the Large Muscle Skills Assessment Test (LMSAT) is used. The tests are applied to students before and after the experiment; they are applied again to experimental group ten weeks after the application of the program ended. Mann-Whitney- U Test and Wilcoxon Signed Rank Test were used in the analysis of the data obtained from the study. When the findings of the present study are examined and the pre-test and post-test score average of both experimental and control group children's gathered via Large Muscle Skills Assessment Test (LMSAT) is compared, a significant difference was found in favor of the experimental group. When experimental group children's Large Muscle Skills Assessment Test (LMSAT) post-test and test-retest score average results are compared there was no statistically meaningful difference. Depending on the findings it can be said that Montessori method affects kindergarten children's large muscle skills positively and is also more effective in terms of large muscle skills compared to the pre-School education program of the Ministry of Education.