Tez No İndirme Tez Künye Durumu
645355
Quentin Tarantino film afişlerinde şiddet olgusu ve afişlerin semiyotik incelenmesi / The violence fact in Quentin Tarantino's movie posters and their semiotic analysis
Yazar:ŞERİFE SEDA BOZPOLAT
Danışman: DOÇ. DR. BAHAR SOĞUKKUYU
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı / Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
163 s.
Afişler, tasarımlarında mesajlar barındıran, görsel iletişim sağlayan, iki boyutlu grafik tasarım ürünleridir. Afiş tasarımları, topluma bir ürünü, hizmeti tanıtmak, bir bilgiyi, iletiyi veya fikri aktarmak ya da bir konu üzerine dikkat çekebilmek amacıyla tasarlanan ve günlük yaşam alanları içerisine yerleştirilen basılı medya ürünleridir. İnsan yaşamının her alanına giren afiş tasarımları, tasarım kaygısı güdülerek ve grafik tasarım ilkelerine uyularak hazırlanmaktadır. Afişler, amaçlarına ve sergileme yerine göre farklı boyutlarda tasarlanıp iletişim, tanıtım ve eğitim alanlarında kullanılmaktadır. Afiş tasarımları aynı zamanda tasarlandıkları toplumun ticari, kültürel ve politik özelliklerini de yansıtan, estetik kaygı taşıyan basılı medya ürünleridir. Afişler, çeşitli temalarda olmaları ve birçok yerde sergilenmeleri nedeniyle görsel iletişimin önemli ileti araçlarından biridir. Görme duyusu insan organizması için iletişim kurma bakımından en önemli duyulardan biridir. Mağara duvarlarıyla başlayan görsel iletişim, şekillere, sembollere, hiyerogliflere ve harflere evrilmiştir. Tarih boyunca gelişen teknoloji sayesinde görsel iletişim, afiş tasarımı gibi tasarım ürünleriyle varlığını devam ettirmiştir. Görsel iletişim yoluyla, çeşitli alanlarda tanıtım ve iletişim sağlayan afiş tasarımları temel olarak tipografi ve görsel (fotoğraf, illüstrasyon) unsurlardan oluşmaktadır. Afiş tasarımlarında bulunan bu unsurların her biri göstergebilim anlamında birer gösterge niteliği taşımaktadır. Göstergebilim, insan yaşamı içerisinde doğal diller, göstergeler, işaretler, semboller gibi mesaj barındıran her unsuru ve işleyişini inceleyen araştırma yöntemidir. Bu nedenle afişler de tasarımları üzerinden hedef kitleye verilmek istenen mesaja uygun olacak şekilde seçilen ve yerleştirilen göstergeler (görsel, tipografi, vb.) içerdikleri için göstergebilim yoluyla incelenmektedir. Şiddet de yazıyla veya görselleştirilerek gösterge haline getirilip afiş tasarımlarında kullanılan bir olgudur. Çünkü psikolojik anlamda cinsellik, şiddet gibi bastırılmış duygular tasarım yüzeyinde dikkat çekici şekilde kullanılmaktadır. Sinema afişleri, kültürel afişler kategorisinde bulunan ve filmin hikayesini göstergeler yardımıyla afiş yüzeyi üzerinden hedef kitleye aktarmayı amaçlayan grafik tasarım ürünleridir. Araştırmanın amacı, afiş türlerinden kültürel afişin, kapsadığı sinema afişlerinin ne tür göstergeler içerdiği ve şiddet olgusunu nasıl barındırdığını, Quentin Tarantino film afişlerini biçim, içerik, grafik tasarım ilkeleri ve göstergebilim yönünden değerlendirmektir. Bu araştırma yapılırken yayınlanmış kitap, tez, makale gibi kaynakların taranmasıyla öncelikle afişin ne olduğu, ne amaçla, nerelerde kullanıldığı, hangi grafik tasarım ilke ve elemanlarını içerdiği açıklanmıştır. Ayrıca yine ilgili yayınlar taranarak göstergebilim yöntemi, sinema afişlerinde göstergelerin nasıl kullanıldığı ve medyada şiddet olgusu da açıklanmıştır. Araştırmanın sonucunda taranan yayınlardan elde edilen bilgilerle Quentin Tarantino film afişlerinin tasarım unsurları, göstergeleri ve şiddet olgusunu nasıl içerdiği betimsel, tarihsel ve gözlem yöntemiyle açıklanmıştır. Böylece afiş tasarımında filmin hikayesine uygun olan göstergelerin kullanılmasının filmle ilgili daha fazla bilgi içerdiği ve etkili bir görsel anlatım dili oluşturduğu düşünülmektedir. Quentin Tarantino film afişlerinin göstergebilimsel yöntemle çözümlenmesinin konu kapsamında yer alan araştırmalara örnek olması ve alana katkı sağlaması nedeniyle önem taşıdığı öngörülmektedir. Anahtar Kelimeler: Afiş Tasarımı, Sinema Afişleri, Şiddet Olgusu, Göstergebilim, Grafik Tasarım İlkeleri
Posters are two-dimensional graphic design products that provide messages and visual communication in their designs. Placed in daily living quarters, poster designs are printed media products that are designed to convey information, ideas or to draw attention to a subject. Poster designs that are included in every field of human life are prepared by paying regard to design concerns and graphic design principles. Posters are designed in different sizes according to their purpose and display place and used in communication, promotion and education fields. Poster designs are also printed media products that reflect the commercial, cultural and political characteristics of the society in which they are designed. Posters are one of the important communication tools of visual communication since they are in various themes and exhibited in many places. Eyesight is one of the most important senses of communication for the human organism. First starting with the walls of caves, visual communication has evolved into shapes, symbols, hieroglyphs and letters today. With the help of technology, visual communication developing throughout the history continued with its design products such as poster design. Poster designs, which provide promotion and communication in various fields via visual communication, are mainly composed of typography and visual (photo, illustration) elements. Each of these elements in poster designs is an indicator in terms of semiotics. Semiotics is a research method that examines every element and their functions in human life such as natural languages, indicators, signs, symbols. For this reason, posters are also examined through semiotics as they contain indicators (visual, typography, etc.) that are selected and placed in accordance with the intended message for the target audience with their designs. Turning it into an indicator with writing or visualization, violence is a phenomenon used in poster designs. Because, psychologically, depressed feelings such as sexuality and violence are used remarkably on the design surface. Cinema posters are graphic design products which are in the category of cultural posters and with the help of indicators, aim to transfer the story of the movie to the target audience via its surface. The aim of the researcher is to evaluate what kind of indicators the movie posters include, and how they harbor violence, Quentin Tarantino's film posters in terms of form, content, graphic design principles and semiotics. While making this research, firstly what is the poster, for what purpose and where it is used, which graphic design principles and elements are included are explained by scanning of sources such as published books, dissertations, articles. Also, again by scanning the related publications, semiotics, the use of indicators in cinema posters and the violence in the media are explained. As a result of the research, Quentin Tarantino film posters, with the information obtained from the scanned publications are explained in terms of their design elements, indicators and how they contain the phenomenon of violence by using descriptive, historical and observation methods. Thus, the use of indicators that fit the story of the film in poster design is thought that it contains more information about the film and creates an effective language of visual expression. It is foreseen that the semiotic analysis of Quentin Tarantino film posters are essential as they are not only examples for the researches within this topic but also contribution to the field. Keywords: Poster Design, Cinema Posters, Violence, Semiotics, Graphic Design Principles