Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217780
A sociological analysis on recent decentralization practices in global and turkish contexts / Son dönemde gerçekleştirilen adem-i merkezileş(tir)me pratiklerinin küresel dünya ve Türkiye ölçeklerinde sosyolojik analizi
Yazar:MERAL AKBAŞ
Danışman: PROF.DR. BAHATTİN AKŞİT
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
156 s.
Devletin yeniden yapılan(dırıl)masının ve/ya devlet, pazar ve `sivil toplum' arasındaki toplumsal ilişkilenmenin yeniden örgütlenmesinin bir ifadesi olarak Türkiye'deki yönetim ve hükümet yapılanması üzerine yürütülen tartışmaların, özellikle Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun adını taşıyan tasarının yasalaşması amacıyla meclise taşınmasıyla hız kazandığı gözlenmektedir. Bu tez, son dönemde Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan kamu yönetimi reformunu neoliberalizmin yolaçtığı toplumsal dönüşümleri ve bu dönüşümlerin Türkiye'nin özgün tarihselliğinde nasıl ve hangi yollarla meşru kılındığını gözeterek ele elmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hükümet partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı ve meclis tartışmalarına açtığı kamu yönetimi reformunun hukuksal metni ile bu hukuksal metnin toplumsal ilişkilerin yeniden düzenlenişi bağlamında taşıdığı anlam arasındaki ilişkiyi kavramsallaştırmaya çalışmak olarak tanımlanmaktadır. Bu ilişkilenmeyi gösterebilmek için, kamu yönetimi reformu üzerine ateşli tartışmaların gerçekleştiği Türkiye Büyük Millet Meclisi birbiriyle çatışan toplumsal grupların talep ve çıkarlarının dile geldiği ve çarpıştığı söylemsel bir savaş alanı/mekanı olarak ele alınmıştır. Bu sebeple, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamu reformu üzerine yürüttüğü tartışmada söze dökülen söylemsel ifadelere ilgisini yöneltmiş bu çalışma, bu yolla otorite/meşru kılma ve karşı koyma/gayri-meşru kılma biçimlerinin parlamenter tartışmalarda ve/ya söylemde yeralışını anlamaya çalışmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ademi merkezileşme, Neoliberalizm, Kamu Yöentimi Reformu, Parlamenter Söylem, Meşrulaştırma ve Gayri-meşrulaştırma.
The debates over the structure of the Turkish government in the context of Public Administration Reform that point to restructuration of state and/or to re-organization of social relations between state, market and `civil society? have gained momentum especially since the arrival of draft law about Main Principles of Public Administration and Restructuring of Public Administration to the Turkish Parliament. This thesis attempts to analyze the debate on recent public administration reform in Turkey in the contexts of the socio-economic transformations of new capitalism/neo-liberalism within the notion of decentralization and of how/in what ways the neoliberal policies have been legitimated within the specific historical context of Turkish public administration reform. The purpose of the study is to understand the connection between the legal text of public sector reform and the social context in which these legal regulations find their meanings. For this aim, the debate on public administration reform in the Turkish Parliament was argued as a discursive battlefield where the demands and interests of the conflicting social groups `clash? with each other. Therefore, this study concentrates its attention on the critical analysis of the discursive acts of the Justice and Development Party government, and of the Republican People?s Party on reform for understanding how both authority/legitimacy and resistance/de-legitimacy are (re)produced within the parliamentary debates/discourse. Keywords: Decentralization, Neoliberalism, Public Sector Reform, Parliamentary Discourse, Legitimation and De-legitimation.