Tez No İndirme Tez Künye Durumu
493094
Koruyucu aile ve kurumda kalan 36-72 aylık korunmaya muhtaç çocukların gelişim alanlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi / Foster-parents and research of the zone of development of the 36-72 months old children in need of protection in the social servi̇ce institution according to the various factors
Yazar:GÜLŞAH ÖĞÜT
Danışman: DOÇ. DR. ABDÜLKADİR KABADAYI
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bilişsel gelişim = Cognitive development ; Duygusal gelişme = Emotional development ; Erken çocuk eğitimi = Early child education ; Gelişim özellikleri = Development properties ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Koruyucu aile hizmeti = Foster care service ; Kurum bakımı = Institional care ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Psikomotor gelişim = Psychomotor development ; Sosyal gelişme = Social development
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
95 s.
Araştırma kurumda ve koruyucu aile yanında kalan 36-72 aylık korunmaya muhtaç çocukların gelişim alanlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Kurumda ve koruyucu aile yanında kalan 36-72 aylık korunmaya muhtaç çocukların, 2006 Okul Öncesi Eğitim Programı'nda öngörülen bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor, özbakım becerileri, dil gelişim alanların özelliklerinin incelendiği bu araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Veriler, 2014-2015 Eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir'de kurumda ve koruyucu aile yanında kalan 36-72 aylık 60 korunmaya muhtaç çocuğun gelişimi hakkında sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimcileri görüşleri de alınarak elde edilmiştir. Çalışmada "Korunmaya Muhtaç Çocukların Gelişimini Değerlendirme Anketi (KMÇGDA)" kullanılmıştır. Korunmaya Muhtaç Çocukların Gelişimini Değerlendirme Anketi 3'lü likert tipine uygun olarak hazırlanmıştır. Anketteki cevap seçenekleri "Bağımsız yapar", "Yardımla yapar" ve "Yapamaz" şeklindedir. Anketin puanlamasında "Bağımsız yapar" 3 puan, "Yardımla yapar" 2 puan ve "Yapamaz" 1 puan almıştır. Anketin istatistiksel değerlendirmeleri SPSS istatistik paket programıyla yapılmıştır. İstatiksel sınamalarda anlam seviyesi (α) 0,05 alınmıştır. İstatistiksel analizlerde anketin güvenirliğini güvenilirlik analiziyle, bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında t testi ve Mann Whitney -U testi, ikiden çok grubun karşılaştırmalarında ise tek yönlü varyans (Anova) analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara bakıldığında ; 36-48 aylık, 48-60 aylık, 60-72 aylık tüm çocukların kaldığı koruyucu ailenin medeni durumu incelendiğinde 48-60 aylık grubu çocukların gelişim puanları diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (Pval=0.035). Gelişim alanlarına göre medeni durumlar ayrı ayrı incelendiğinde 48-60 yaş grubunun dil gelişimi diğerlerinden farklıdır (Pval=0.010). Çocuklu evlilerin yanında kalan çocukların gelişim puanları diğer medeni durumlara göre daha yüksektir. Anahtar Kelimeler: Korunmaya muhtaç çocuk, 36-72 aylık çocuk, koruyucu aile hizmeti, kurum bakımı, gelişim alanları
This study was carried out to investigate the zones of development of 36-72 months old children staying in social service institutions and with foster-parents at the aspect of various variables.In this study, in which cognitive, social-emotional, psychomotor, self-care abilities and language zones of development features of 36-72 months old children staying in social service institutions and with foster-parents were investigated, comparative relational survey model was used. The data of the study were examined by taking opinions of social service specialists and child development experts on the development of 60 children, 36-72 month old, staying in social service institutions and with foster-parents in Afyonkarahisar, Konya and Eskişehir in 2014-2015 educational year. "Development Evaluation Survey of Children In Need of Protection (DESCNP)" was used in the study. Development Evaluation Survey of Children In Need of Protection was prepared in accordance with 3 point likert scale. The answer choices in the survey are "Does Independently", "Does with Help" and "Can not Do". In the scoring of the survey, "Does Independently" gets 3 points, "Does with Help" gets 2 points and "Cannot Do" gets 1 point. The statistical evaluation of the survey was carried out with SPSS statistic packaged software. The significance level was taken as (α) 0, 05 in statistical tests. In statistical analysis, reliability analysis was used for the reliability of the survey, t test and Mann Whitney -U test was used in comparing independent two groups and one-way analysis of variance (Anova) was used in comparing more than two groups. When the results of the study were investigated at the aspect of marital status, it was seen that the development scores of the 48-60 months old children staying with foster-parents showed statistically significant difference (Pval=0.035) from the 36-48 months old and 60-72 months old children staying with foster-parents. When marital status according to zones of development were investigated, it was seen that the language development of 48-60 months old age group is different from those of the others (Pval=0. 010). The development scores of the children staying with married with children were higher than the other marital status. Key Words: Child In Need of Protection, 36-72 months old, child foster-parents service, social service institution, children's development areas