Tez No İndirme Tez Künye Durumu
270225
Yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna bazı organik maddelerin inhibitör etkilerinin incelenmesi / Investigation of inhibition effects of some organic substances on the corrosion of mild steel in acidic medium
Yazar:NURGÜL KARADAŞ
Danışman: PROF. DR. NURAN ÖZÇİÇEK PEKMEZ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı
Konu:Kimya = Chemistry
Dizin:Korozyon = Corrosion
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
82 s.
İndol ve tiyazol grubu içeren 2-Metil-3-(tiyazol-2-ildiazenil)-1H-indol (TAİ-1) ve bu organik boyarmaddenin inhibitör özellikleri üzerine fenil ve metil sübstitüentlerinin etkilerini incelemek için TAİ-1 in dört farklı türevi HCl korozif ortamında derişime bağlı olarak incelendi. Yumuşak çelik üzerinde bu moleküllerin inhibitör etkinlikleri Tafel ve Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi yöntemleri kullanılarak belirlendi. Bunların arasında en etkin korumayı sağlayan inhibitörün 1-Metil-2-fenil-3-(5-metiltiyazol-2-ildiazenil)-1H-indol (TAİ-5) olduğu bulundu. İnhibitör derişimi arttıkça inhibisyon etkinliği artmakta ve derişim 2x10-4 M olduğunda %90.1 maksimum değerine ulaşmaktadır. Adsorpsiyon serbest enerjisi, aktivasyon enerjisi ve sıfır yük potansiyeli TAİ-5 in yumuşak çelik yüzeyine adsorpsiyonunun fiziksel etkileşimlerle olduğunu, protonlanan inhibitör molekülleri Cl- iyonu köprüleri üzerinden elektrostatik olarak tutunduğu sonucuna varıldı.
The inhibiton effect of Phenyl and methyl substutients on inhibition properties of 2-Metil-3-(tiazol-2-yldiazenil)-1H-indol (TAİ-1) and its derivatives in 1 M and 3 M HCl solution have been investigated in relation to the concentrations. The inhibiton effect of these molecules have been determined by using Tafel and electrochemical impadance spectrochemical methods. The most effective one of inhibitor has been found TAİ-5 which has protect mild steel in maximum value with %90.1 at 2x10-4 M concentration. Adsorption free energies, activation energies and potential of zero charges have been indicated that the adsorption of 1-Metil-2-phenyl-3-(5-methyltiazol-2-yldiazenil)-1H-indol (TAİ-5) on mild steel surface with physical interactions of protonated inhibitor molecules on Cl- bridges.