Tez No İndirme Tez Künye Durumu
263935
Postkolonyalist söylem ışığında George Orwell ve Birmanya Günleri / George Orwell and His Burmese Days in the light of postcolonial discourse
Yazar:MEHMET ERTUĞ YAVUZ
Danışman: PROF. DR. KAMİL AYDIN
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Doğu kültürü = Eastern culture ; Doğu toplumu = Eastern society ; Kadınlar = Women ; Kolonyalizm = Colonialism ; Orwell, George = Orwell, George ; Roman = Novel ; Sömürgecilik = Colonialism ; İktidar = Government ; İngiliz edebiyatı = English literature ; İngiliz romanı = British novel
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2010
113 s.
Sömürge sonrası İngiliz romanının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan George Orwell, yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde yazdığı romanlarıyla politik roman olarak adlandırılan roman türünün önemli bir örneğini vermiştir. Orwell, yapıtlarında özellikle İngiltere sömürge tarihi ve etkileri üzerine odaklanmıştır. Birmanya Günleri'nde yazar, anlatımını tarihsel gerçeklerle yoğururken, bir taraftan da Birmanya'nın kültürel ve toplumsal özelliklerini ve madun kadın yapısını ön plana çıkarmış, böylece Doğulu madun kadının yaşatılması ve sonraki kuşaklara aktarılmasında da önemli bir rol oynamıştır. Roman, Orwell'ın Birmanya'yı sömürge ve sömürge sonrası düşüncelerle sömürgecilik sürecini, Doğulu kadının dünyasını ve çifte sömürüsünü, kadın-erkek ilişkilerini farklı yönleriyle tanıtmakta ve okuyucuya tarihsel bir bakış açısıyla olayları değerlendirme şansı vermektedir.Birçok sömürge sonrası eleştirmen ve kuramcıların düşüncelerinin yanı sıra, çalışmada görüşleri yoğunlukla temel alınan yirminci yüzyılın ünlü Hint asıllı eleştirmen ve kuramcı Gayatri Chakravorty Spivak'ın; bütün Batı felsefe tarihini sorgulayıcı düşünceleri, iktidar kavramına getirdiği yeni bakış açısı, geleneksel sömürge anlayışı, mikro-makro iktidar ve hegamonya kavramlarının eleştirel bakışlar temel alınmıştır. Bu çalışmada ise, George Orwell'ın sömürge, iktidar, hegemonya, Doğu, Doğulu kadınla ilgili görüşleri de dikkate alınarak incelenmektedir.
One of the most distinguished figures of the post-colonial English novel, George Orwell gave a good example of the political novel kind with his novels he wrote in the second quarter of the twentieth century. Orwell focused on the British colonial history and its whole effects in his literary works. While kneading his narrative with the historical facts, the author also featured cultural and social characteristics of Burma and subaltern, Eastern, Burmese women and thus played an important role in the revitalization of the Burmese culture and its transfer to the next generations in Burmese Days. The novel introduces and gives information about colonial and post-colonial Burmese, the world of the subaltern Eastern women, their double colonizations, relations between sexes, and in addition provides the reader with an insight into the evaluation of events from a historical point of view.In addition to the ideas of a number of post-colonial critics and theorists, the views of Gayatri Chakravorty Spivak, the famous Indian-origin critic and theorist of the twentieth century, provides much of the basis of discourse in this study together with her questioning of the whole Western philosophical history, a newer perspective she brought to the traditional notion of power and hegemony, and her criticism of traditional colonialism and micro-macro power concepts. In this study, George Orwell?s Burmese Days is examined with reference to his views relating colonialism, hegemony, East, Easterner and subaltern Burmese women.