Tez No İndirme Tez Künye Durumu
355995
1960-2010 yılları arasında İstanbul kentli konut iç mekan düzenlemelerini Türk sineması üzerinden okumak / Deciphering interior architecture of dwelling houses in Istanbul trough 1960-2010 via Turkish cinema
Yazar:DEMET ARSLAN DİNÇAY
Danışman: PROF. DR. FİLİZ ÖZER
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration
Dizin:Kentsel konut = Urban housing ; Mimarlık tarihi = Architectural history ; İç mimari = Interior architecture
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2014
239 s.
Tez çalışması 1960 dan 2010 yılları arasında konut iç mekan düzenlemelerinde yaşanan değişimleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Belirlenen dönem aralığında dünya ile kurulan sosyo-kültürel etkileşimler, önemli tarihsel olayların beraberinde yaşanan değişimler; Türkiye'de yaşanan siyasi değişimler ve buna bağlı sosyo-kültürel etkilerin tümünün mimari ve içmimari akımlar bazında değerlendirilmesi ve değişen yaşam dinamiklerinin kentli konut iç mekanı donatılarına yansıması incelenmiştir. Sinemanın toplumsal yaşama ayna olma gerçeği ve Türk sinemasının başlangıcından günümüze değin, gerçek mekan kullanılarak çekim yapma anlayışı, çalışma için uygun belgeleme ortamı yaratmıştır. Belirlenen dönem aralığına çekilmiş filmler uygun örnekleme metodu ile seçilmiş, örnekler üzerinden kentli konut iç mekan düzenlemelerinin elli yıllık değişimi incelenmiştir.
Thesis from 1960 and 2010 among residential interior arrangement aims to analyze the changes in the. Established in the range specified period of socio-cultural interaction with the world, important historical events of the changes along; The political changes in Turkey and the related architectural and interior design of all socio-cultural impact assessment on the basis of current and changing dynamics of life reflected in the urban housing interior equipment has been examined. Cinema is the mirror of truth and social life of the Turkish cinema from the beginning until today, to shoot using real sense of space, has created a work environment suitable for certification. The period specified range shot films selected by convenience sampling method, through examples of urban housing interior arrangement and fifty years of change were examined.