Tez No İndirme Tez Künye Durumu
293767
A new generic method for large investment analysis in industry and an application in shipyard-port investment / Büyük yatırım analizlerinde yeni genel bir yöntem ve tersane-liman yatırımında bir uygulama
Yazar:BURAK ÖMER SARAÇOĞLU
Danışman: PROF. DR. AHMET YÜCEL ODABAŞI
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences ; İşletme = Business Administration
Dizin:Yabancı sermaye = Foreign capital ; Yabancı sermaye yatırımları = Foreign capital investments ; Zaman analizi = Time analysis ; Zaman serileri = Time series
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2009
334 s.
Bu araştırma genel olarak büyük yatırımların gerektiği sektörlerde yatırım analizleriproblemlerine çözüm olmayı amaçlayan çalışmalardan biri olarak karşımızaçıkmaktadır.Karar verme, yönetim sistemleri, yatırım analizleri, matematiksel ve istatistikselyöntemler ve yazılım-kodlama literatür taraması çalışmasının gerçekleştirilebilmesiiçin bir sınıflandırma bilimi çalışması yapılmaya çalışılmıştır. Endüstri uygulamalarıve özellikleri kısmında ise, bir vaka çalışması yapılacak olan gemi inşaatı sektörü veliman yönetimi hakkında detaylı bilgi literatür taraması ile sunulmuştur. Yönetimsistemleri sınıflandırma bilimi çalışmasında 70 makale ve kitap taranmış kaynaklararasından sunulanlardır. Kaynaklardan en eskisi 1969 yılı en yenisi 2006 yılıbaskılıdır. Bu çalışma bir üst yönetim destek sisteminin temellerinin atılmasınaolanak verecektir. Karar verme sınıflandırma bilimi çalışmasında 70 makale ve kitaptaranmış kaynaklar arasından sunulanlardır. En eski kaynak 1973 yılı en yeni kaynak2006 yılı baskılıdır. Bu çalışmada Analitik Ağ Yönteminin kullanılmasına kararverilmiştir. Yatırım analizleri sınıflandırma bilimi çalışmasında 40 makale ve kitapdetaylı şekilde taranmış kaynaklar arasından sunulanlardır. En eski kaynak 1988yılında en yeni kaynak 2007 yılında yayımlanmıştır. Bu kaynaklara dayalı olarakçeşitli performans göstergeleri açıklanmış ve sunulmuştur. Matematiksel veistatistiksel yöntemler sınıflandırma bilimi çalışmasında 70 makale ve kitapirdelenmiş kaynaklar arasından sunulanlardır. Bu kaynaklardan en eskisi 1970 enyenisi 2008 yılında yayımlanmıştır. Yazılım ve kodlama sınıflandırma bilimiçalışmasında 40 makale ve kitap detaylı olarak incelenmiş kaynaklar arasındansunulanlardır. Bu kaynaklardan en eskisi 1986 yılında en yenisi 2007 yılındayayımlanmıştır. Endüstri uygulamaları ve özellikleri başlığı altında gemi inşaatısektöründe ve liman yönetiminde bulunan ana oyuncular hakkında detaylı bilgilersunulmuştur. Bu çalışmaların en eskisi 2005 yılında en yenisi 2008 yılındayayımlanmıştır.Bu çalışma ile çok amaçlı karar verme optimizasyonuna ve bulanık mantık temelliçok seçimli karar verme yöntemlerine dayalı yeni genel bir yöntem, yatırımanalizlerinde kullanılabilmesi için sunulmuştur. Sunulan yöntem üç ana fazdanoluşmaktadır. Bunlardan birincisi ön karar verme aşaması olup 15 adımdanoluşmakta ve yatırım karar modelinin tanımlama ve araştırma kısımlarınıkapsamaktadır. İkinci aşama ise 31 ana adımdan oluşmakta ve yatırım bilgilerinintoplanması ve modelin çalışmasını içinde barındırmaktadır. Son aşama ise 5 anaadımdan oluşmakta ve değerlendirmeler ile sonuçları içinde barındırmaktadır.Bu çalışmada önerilen yöntemin gerçek yaşamdaki yatırım analizlerinde rahatlıklauygulanabileceğinin kanıtlanması için gemi inşaatı sektöründe ve lojistik sektörünün altbir kolu sayılabilecek liman işletmelerinde bir vaka çalışması gerçekleştirilmiştir.Bu iki yatırımda çok büyük projeler ve çok büyük yatırımlar olaraksınıflandırılmaktadır. Gelibolu Gemi Endustrisi Sanayi ve Ticaret A.S. yasal bir Türkişletmesidir ve Türkiyede tersane yatırımını amaçlamaktadır, sanal liman ? bakımonarım tersanesi Virtual Gelibolu PORREP ise sanal bir Türk işletmesidir ve sanalliman ? bakım onarım tersanesi yatırımını amaçlamaktadır. Bu iki işletmeye aityatırım analizleri vaka çalışması gerçekleştirilmiştir.Sonuç bölümünde, bu çalışmaya dayalı olabilecek gelecek çalışmalar hakkında bilgiverilmiştir.
This research might be one of the ?cross-industry studies?, which is devoted to solvebasically the decision making problems at investment analysis in shipbuildingindustry, logistics industry (port investment), shipping industry, energy sector andother mega investment based industries.A taxonomic (classification) study was tried to be conducted for the literature reviewof decision making, management systems, investment analysis, mathematical andstatistical methods and software and coding. A literature review was performed inindustry applications and properties to give detail information about the industry thatthe case study would be conducted. In management systems classification study,seventy papers and books were in detail studied. The oldest study was published in1969 and the newest was published in 2006. This research was probably the first andnecessary step in the process of developing an Executive Support System, which wasin strategic level system of organizations for making the decision at investmentanalysis in mega investment based industries. In decision making classificationstudy, seventy papers and books were in detail studied. The oldest study waspublished in 1973 and the newest was published in 2006. In current study, a methodbased on Analytical Network Process Method was selected for application in thedecision making of the investment analysis. In investment analysis classificationstudy, forty papers and books were in detail studied. The oldest study was publishedin 1988 and the newest was published in 2007. The performance measures were indetail explained and presented. In mathematical and statistical methods classificationstudy, seventy papers and books were in detail studied. The oldest study waspublished in 1970 and the newest was published in 2008. In software and codingclassification study, fourty papers and books were in detail studied. The oldest studywas published in 1986 and the newest was published in 2007. In industryapplications and properties subtitle, sufficient number of studies were in detailstudied to explain the major players and their status in shipbuilding industry andother industries. The oldest study was published in 2005 and the newest waspublished in 2008.A new generic method for large investment analysis in industry, based on multiobjectiveoptimization and fuzzy multi attribute decision making is explained. Theproposed method has three main phases respectively named as pre-decision phasethat has 15 main steps, in which definition and description of investment decisionphase model is executed; decision phase that has 31 main steps, in which collectionand analyze of investment decision is executed and post-decision phase that has 5main steps, in which analyze and conclusion.A case study to demonstrate that the proposed method can be applied to real worldinvestment decisions in shipbuilding industry and logistics industry (portinvestment), which is characterized as mega-project and mega-investment industry,was conducted in the feasibility evaluation of Gelibolu Ship Industry Shipyard Ltd.,that is the name of a legal entity of a shipyard in Turkey and a virtual feasibilityevaluation of a virtual entity of port and ship repair yard named as Virtual GeliboluPORREP.This thesis and research also concludes by highlighting future directions for researchin several industries and in different research areas based on this area.