Tez No İndirme Tez Künye Durumu
596517
Gender differences in communication incompetencies perceptions: A semantic network analysis on leader managers / İletişim yetersizliği algısında cinsiyet farkları: Lider yöneticiler üzerine semantik ağ analizi
Yazar:BELCE KARAMAN
Danışman: PROF. DR. EBRU UZUNOĞLU
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Pazarlama İletişimi Ana Bilim Dalı / Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Bilim Dalı
Konu:İletişim Bilimleri = Communication Sciences ; İşletme = Business Administration
Dizin:Anlamsal ağlar = Semantic networks ; Cinsiyet farkları = Gender differences ; Liderler = Leaders ; Motivasyon = Motivation ; Yetersizlik duygusu = Inferiority feeling ; Yöneticiler = Managers ; Örgütsel iletişim = Organizational communication ; İletişim = Communication ; İletişim yetersizliği = Communication incompetence ; İş doyumu = Job satisfaction
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
120 s.
Bu çalışmanın temel amacı, iletişim yetersizliklerinde cinsiyet farklılıklarının faktörlerini lider yönetimi açısından incelemektir. Bu çalışmada, kurum içi iletişim kavramını ve kurum iç iletişimi etkileyen tüm kavramlar ele alınmış ve ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Amaç, modeller, kanallar ve kurum içi iletişim türleri incelenmiştir. Kurum içi iletişimin bir parçası olan liderlik yönetimi, liderlik stilleri ve kurum içi iletişimde liderlik yönetici stilleri için cinsiyetlerin farklı bakış açıları belirtilmiştir. Buna ek olarak, kurum içi iletişimin bir parçası olan iş tatmini gibi alt boyutlar da tartışılmıştır. Bu çalışmada, literatür taraması, makaleler, tez ve kitaplar kullanılmıştır. Yerli ve yabancı kaynaklar ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Çalışma süresince elde edilen bilgiler ışığında, kadın ve erkek çalışanlar açısından liderlik, lider yöneticilerin iletişimi, iş tatmini ve motivasyon gibi unsurların birbirinden farklı olduğu sonucuna varılmıştır.
The main purpose of this study has been to examine the factors of gender differences in communication incompetencies from the view of leader management. In this study, all concepts which affect the internal communication concept, and internal communication have been handled and examined in detail. The aim, models, channels and types of internal communication have been examined. Leadership managements and leadership styles that have been a part of internal communication and different point of views of genders for leadership styles on internal communication have been mentioned. In addition to this, sub-dimensions such as job satisfaction, which has been another part of internal communication, have been also discussed. In this study, literature review, articles, thesis and books have been used. A literature review has been carried out on domestic and foreign sources. In the light of the information obtained during the study period, it is concluded that from the view of male and female employees, the elements such as leadership, leader managers' communication, job satisfaction and motivation have been different from each other.