Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119249 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study on recent approaches in the production of public parks in western cities / Batı kentlerinde kamu parklarının tasarımında yeni yaklaşımlar üzerine bir araştırma
Yazar:BİGE ŞİMŞEK
Danışman: Y.DOÇ.DR. GÜVEN ARİF SARGIN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:Ankara-Batıkent = Ankara-Batıkent ; Kentsel tasarım = Urban design ; Parklar = Parks ; Rekreasyon = Recreation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
174 s.
oz BATI KENTLERİNDE KAMU PARKLARININ TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Şimşek, Bige Yüksek Lisans, Kentsel Tasarım Tez Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Güven Arif Sargın Aralık 2002, 174 sayfa Bu tez, metropolitan kentlerde kamu parklarının üretilmesine ilişkin çağdaş uygulamaları analiz eder. Kent içinde 'doğanın temsilcisi' olan parklar, sosyal yaşam pratiklerinin bir parçası olan 'rekreasyonel' aktivitelere olanak sağlamak amacıyla tasarlanırlar. Dolayısıyla, parklar 'kültür' ve 'doğa' nın etkileşim içinde bulunabildiği mekanlardır. Bu bağlamda denilebilir ki; park içinde doğa kültürel bir olgudur ve doğanın kent içindeki bu yapay kurgulanışına ait olduğu toplumun sosyal güçleri yön verir. İlk kez 19. yüzyılın hızla gelişen endüstri kentlerinde, 'kentin antitezi' olarak ortaya çıkan parklar, zaman içinde, değişen rekreasyonel ihtiyaçlara cevap verebilmek için farklı hedeflerle üretilmiş, farklı anlamlar ve fonksiyonlar kazanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, Kuzey Amerika ve Avrupa kentleri kapsamında, parkların kurgulanışında değişen ideolojilerin ve politikaların ürettiği farklı park tipleri I960' lara kadar uzanan tarihsel süreçte incelenmiştir. vI960' lardan itibaren, park tasarımında iki temel rasyonel olan 'rekreasyon' ve 'doğa' kavramlarının değişen anlamlarına karşılık parklar yeniden yapılanma dönemine girmiş, farklı tanımlar ve fonksiyonlar kazanmıştır, ikinci bölümde, park üretiminde y?eni yaklaşımları ortaya koymak için analitik bir çalışma yapmak hedeflenmiştir. Son 20 yıl içinde gerçekleştirilen park projeleri üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda, parkların alan seçimleri, tasarım akımları ve rekreasyonel programlanışı ile ilgili ortak konular saptanmıştır. Bunlar çağdaş parkların analizinde kullanılabilecek kriterlerdir. Çalışmanın son kısmında, çağdaş parkların metropolitan kentlerdeki konumları sayesinde kazandıkları yeni fonksiyonlar bakımından bir tipolojisi geliştirilmiştir ve herbir tip yukarıda bahsedilen kriterler çerçevesinde örnek çalışmalarla tartışılmıştır. Böylece bu tez, park üretimindeki yeni gelişmeler hakkında bir fikir vermektedir. Anahtar Kelimeler: kamu parkı, kent içinde doğa imajı, rekreasyonal ihtiyaçlar, parkların sosyal ve fiziksel kurgulanışı, çağdaş kamu parkları vı
ABSTRACT A STUDY ON RECENT APPROACHES IN THE PRODUCTION OF PUBLIC PARKS IN WESTERN CITIES Şimşek, Bige M. 5., Urban Design Supervisor: Assist. Prof. Dr. Güven Arif Sargın December 2002, 174 pages This thesis analyses the recent realizations concerning the production of public parks in metropolitan cities. The park, representing the 'image of nature' in the city, is constructed to provide places for recreational activities which are part of the social life practices. Thus, it is a space in which 'culture' and 'nature' can interact in the urban life. In this context, it can be said that, nature in the park is a cultural phenomenon, and the artificial creation of nature in the city is mainly guided by the social inputs. Public parks, which emerged as an antithesis in the rapidly growing industrial cities of the 19th century, have been constructed with shifting goals over time in order to meet the changing recreational needs and gained different meanings and functions. This study explores, in the first part, different types resulted from the changing ideologies and politics on the construction of parks inwithin the scope of North American and European cities in a historical context, until about the 1960s. Beginning from the 1960s, parks began to gain new definitions and functions in response to the altered meanings of recreation and nature -two main rationales in the park design. In the second part, it is aimed to provide an analytical study to explore the recent approaches in the production of parks. After an extensive research on many park projects realized in recent decades, some 'common issues' was determined related to land allocations, design trends, and recreational programmatic of parks, which can be useful criteria in analysis of parks. Finally, a typology of contemporary parks was developed in terms of their new functions characterized by their specific localizations in metropolises; and each type is discussed with case studies under the frame of mentioned criteria. In this way, this study aims to give an idea about the recent developments in park production. Keywords: the public park, image of nature in the city, recreational needs, social and physical construction of parks, contemporary public parks IV