Tez No İndirme Tez Künye Durumu
227759
A comparative analysis of local administrative reforms of Poland and Turkey on the way of the European Union accession / Avrupa Birliği üyeliği yolunda Polonya ve Türkiye?deki yerel yönetim reformlarının karşılaştırmalı bir analizi
Yazar:YELİZ ACAR
Danışman: PROF. DR. ŞİNASİ AKSOY
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı / Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Polonya = Poland ; Türkiye = Turkey ; Yerel yönetimler = Local administrations
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2008
121 s.
Bu tez, Polonya ve Türkiye'yi karşılaştırarak, iki ülkenin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde, yerel yönetimler alanında, gerçekleştirdiği reform projelerini ve bu reformların uygulamalarını analiz etmektedir. Ek olarak, Polonya ve Türkiye arasındaki benzerlik ve farklılıklarla, Avrupa Birliği'nin bu ülkelerde gerçekleştirilen reform projelerindeki rolü ve katkısı tetkik edilmiştir. Ayrıca bu tezde Polonya'nın deneyimlerinden Türkiye için dersler çıkarmak da mümkün olmuş ve Avrupa Birliği'nin öne sürdüğü demokratikleşme şartlarının ne kadarını gerçekleştirebildiği ve tam üyelik için yerel yönetimlerle ilgili daha ne gibi reformların yapılması gerektiği gibi sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır.Sonuç olarak, bu tez Türkiye'nin yerel yönetimlerle ilgili reformlarını, Polonya'ya oranla, daha yavaş ve dikkatli adımlarla gerçekleştirdiğini göstermektedir ki bu durumun başlıca nedeni var olan sistemin ?özellikle de üniter devletin- bozulması endişesidir.
This thesis aims to analyze the reform projects and the implementation of these projects both in Poland and in Turkey within a comparative perspective in the field of local administration. Focusing on the similarities and differences between the two cases, it tries to elaborate on the role, significance and contributions of the European Union to the reform processes of these two countries, and draws lessons from the Polish experience for Turkey. In addition, by comparing the Polish case with the Turkish case, this thesis identifies Turkey?s problems with respect to the requirements of the European Union as regards democratization. Furthermore, it sheds a light on what other reforms Turkey should implement in order to become a full member of the European Union.As a result, this thesis shows that Turkey carries out her reform process in the field of local government much more slowly and cautiously than Poland does, and the anxieties of violating the existing system ?especially the unitary state character- of Turkey is the primary reason of this caution.