Tez No İndirme Tez Künye Durumu
536907
Alanın sürdürülemez tüketim ekimine karşı sürdürülebilir tüketimi savunan toplulukların habituslarına bakış / A review on the habitus of the communities asserting sustainable consumption against non-sustainable
Yazar:SÜLEYMAN KAYMAZ
Danışman: DOÇ. DR. MERİH TAŞKAYA
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
Konu:Halkla İlişkiler = Public Relations ; İşletme = Business Administration
Dizin:Ekoloji = Ecology ; Ekolojik planlama = Ecological planning ; Ekolojik uyum = Ecological adaptation ; Habitus = Habitus ; Hedonizm = Hedonism ; Kapitalizm = Capitalism ; Sürdürülebilirlik = Sustainability ; Tüketim = Consumption ; Tüketim toplumu = Consumption society ; İdeoloji = Ideology
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
233 s.
Bu çalışmada; özellikle, kapitalizmin kendisini yeniden üretebilmesi için bağımlı olduğu sürdürülemez nitelikteki tüketim biçimlerine ve bu biçimlerin yayılıp dolaşıma sokulduğu alan'lara odaklanılmıştır. Bu tüketim biçimlerinin, alanlardan habitus'lara nasıl nüfuz edildiği sistematik biçimde sorgulanmıştır. Akabinde, kapitalizmin, sürdürülemez tüketimi bireyleri entegre etmek için kullandığı kitle iletişim araçları, pedagojik eylem biçimleri, arzu, aidiyet, ihtiyaç ve kimlik kavramları eleştirel paradigmalar çerçevesinde çözümlemelere tabi tutulmuştur. Öte yandan, mevcut tüketim kültürüne karşıt ideolojiler üreten ve bu ideolojileri yaşam felsefelerine -habituslarına- katan, çözüm yolu olarak da sürdürülebilir tüketimin mealen anlatısını seçen Marksist ve Anti-Kapitalist Ekolojist (Anarşistler, Eko-Anarşistler, Derin Ekolojistler, Toplumsal Ekolojistler vb.) toplulukların praksis felsefeleri irdelenmiştir. Söz konusu bu topluluklarda yer alan üyelerin benimsediği felsefeyle zaman zaman çelişkiye düşüp düşmedikleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bulgulanan çelişkilerin nedenleri ve hangi düzlemlerde yaşandığı ilgili literatür kapsamındaki kaynaklara ve Antalya ilinde yapılan saha çalışmasındaki verilere dayanarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, saha çalışmasından elde edilen verilerin analizleri, ilgili literatürde yer alan eleştirel yaklaşımların ışığında değerlendirilmiş; sürdürülebilir tüketimi savunan toplulukların ideolojik farklılıkları ve benzeşimleri kapsamında karşılaştırmalı ve kategorik biçimde sunulmuştur. Bu bağlamda, ideolojik farklılıkların ortaya çıkmasına neden olan düşünürlerin fikir şemaları, kapitalizm üzerindeki tahlilleri ve eleştirileri, tüketim olgusuna odaklanılarak yorumlanmıştır.
In this study; the unsustainable forms of consumption that capitalism is bound to reproduce itself, and the areas in which these forms are spread and circulated are studied. How these forms of consumption are penetrated from habitats to habitus has been systematically questioned in the study. The concepts of mass media, pedagogical forms of action, desire, belonging, need and identity that capitalism uses to integrate individuals into unsustainable consumption have been analysed within the framework of critical paradigms. The philosophies of the Marxist and Anti-Capitalist Ecologists (Anarchists, Eco-Anarchists, Deep Ecologists, Social Ecologists, etc.), who produce ideologies that are opposed to the current consumption culture and which add these ideologies to their life philosophy -habitus and choose the narrative of sustainable consumption as a solution. The philosophy of the members in these communities is compared to the philosophy they adopt to see whether they contradict each other or not. The reasons of the contradictions found and the areas in which they were experienced were tested to be put forward based on the literature and the data in the field study conducted in Antalya. On the other hand, the analyses of the data obtained from the field study were evaluated in the light of the critical approaches in the related literature; presented in a comparative and categorical way within the scope of ideological differences and similarities of the communities defending sustainable consumption. In this context, ideas schemas of thinkers who lead to the emergence of ideological differences, their analyses and criticisms on capitalism have been interpreted by focusing on the phenomenon of consumption.