Tez No İndirme Tez Künye Durumu
38567 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Extended relational database management systems for document retrieval / Döküman erişimi için genişletilmiş ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri
Yazar:DERYA ARIKAN
Danışman: DOÇ.DR. ADNAN YAZICI
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Erişim yöntemleri = Access methods ; Veri tabanı yönetim sistemi = Database management system
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
1995
85 s.
öz DOKÜMAN ERİŞİMİ İÇİN GENİŞLETİLMİŞ İLİŞKİSEL VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ARIKAN, Derya Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Adnan YAZICI Ocak 1995, 85 sahife Bilgi Erişim (ÎR) sistemleri, dokümanların içeriklerini betimleyen anahtar kelimeler aracılığı ile aranılan dokümanlara ulaşmak amacıyla geliştirilmiştir. Ancak, dokümanların içeriklerini ifade eden anahtar kelimeler, istenilen dokümanları tanımlamak için kullanılabilecek tek bilgi kaynağı değildir. Bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) içinde saklanabilecek türde olan yapılasallaşmış öznitelikler de, aranılan dokümanları elde etmek amacı ile kullanılabilir. Pekçok uygulamada, yalnızca doküman içerikleriyle ilintili anahtar kelimeler aracılığı ile değil, dokümanlara ait yapısallaşmış öznitelikler aracılığı ile de, bilgi erişimine gerek duyulmaktadır. Tipik Bilgi Erişim Sistemleri, dokümanlara ait vyapısallaşmış öznitelikleri isteyememeleri nedeniyle, söz konusu uygulamaların gereksinimlerini karşılamaktan uzaktır. Son yıllarda, hem bir Bilgi Erişimi Sistemi hem de bir Veritabanı Yönetim Sisteminin işlevlerine ihtiyaç duyan uygulama sayısındaki artış, bu iki sistemin yeteneklerine sahip tek bir sistem arayışına neden olmuştur. Bu çalışmada, ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri için önerilen "genişletmeler" ele alınarak; ilişkisel modelin, doküman/bilgi saklama ve erişimi amacı ile kullanılmasının uygunluğu araştırılmıştır. "Genişletilmiş ilişkisel veritabanı yönetim sistemi" ile anlatılmak istenen, bilgi erişimi tipindeki sorgulamalara yanıt verebilecek bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Başka bir deyişle, "genişletilmiş" ifadesi, var olanlara ek olarak yeni özelliklerin tanımlanması anlamına gelmeyip; bir veritabanı yönetim sisteminin, anahtar kelimeler ile bilgi erişimi yapabilme yeteneğini ifade etmek üzere kullanılmıştır. Anahtar Sözcükler Genişletilmiş ilişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri, Bilgi Erişimi, Doküman Erişimi, Doküman Yönetimi. Bilim Dalı Sayısal Kodu: 619.02.05 vi
ABSTRACT EXTENDED RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS FOR DOCUMENT RETRIEVAL ARIKAN, Derya Master of Selence in Computer Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Adnan YAZICI January 1995, 85 pages Information Retrieval (ÎR) systems are developed to retrieve documents by using the keywords which are terms relevant to the contents of the documents. However keywords defining the documents' contents are not the only criterion for the detennination of the documents to be retrieved. Structured attributes, which can be any kind of information similar to that stored hı a database management system (DBMS), can also be used in user queries to reach the required documents. There are many applications that need document retrieval not only by "subject related keywords" but also by "structured attributes" of the documents. Since they do not provide a way to manage the structured attributes of the documents, typical ÎR systems do not meet the requirements of these kind of applications. The increase in iiithe number of the applications that need the functionality of both an ÎR system and a DBMS, resulted in the search of a single system which has the capabilities of both systems. in this study, suitability of the relational model as a basis f ör storing and retrieving documents is interrogated by inspecting the extensions proposed for relational database management systems. An "extended relational database management system", refers to öne that was enriched by adding the capability of answering information retrieval type of queries using the existing characteristics of relational model, in other words, "extension" is used to mentiofl the "capability of document retrieval using subject related keyvvords" rather than extra features added to the existing characteristics of RDBMSs. Keywords Extended Relational Database Management Systems, information Retrieval (ÎR), Document Retrieval, Document Management. Science Code : 619.02.05 iv