Tez No İndirme Tez Künye Durumu
195811
Meme kanseri olgularında HER2/neu tespitinde immunhistokimya ve floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemlerinin karşılaştırılması / Correlations fish and ihc methods to detect HER2/neu status in breast carcinoma patients
Yazar:SIDDIKA FINDIK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HATİCE TOY
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Patoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Patoloji = Pathology
Dizin:Manyetik yastık = Magnetic suspension ; Meme neoplazmları = Breast neoplasms ; İmmünohistokimya = Immunohistochemistry
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2007
61 s.
HER-2/neu (c-erbB2 ) , son yıllarda meme kanserlerinin prognozunun belirlenmesinde ve tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesinde önemli bir parametre olarak ortaya çıkmıştır. HER-2/neu değerlendirilmesi için çeşitli yöntemler mevcut ise de ilk basamak yöntem olarak immunhistokimya ( IHK ) , altın standart olarak da floresan in situ hibridizasyon ( FISH ) en çok üzerinde durulan yöntemlerdir.Bu çalışmada aksilla metastazı açısından karışık olan 50 meme kanseri olgusunda IHK ve FISH ile HER-2/neu araştırılmıştır.50 meme kanserli olgunun parafin bloklarından Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D` da İmmunhistokimyasal çalışma yapılıp, aynı olgularda İstanbul Alman Hastanesi'nde FISH yöntemi çalışılmıştır.Olguların sırasıyla % 30 , % 34 ve % 36` sı IHK` sal olarak 0 ve +1, +2, +3 olarak değerlendirilmiştir. FISH ile olguların % 46 `ı amplifikasyon açısından pozitif bulunmuştur. IHK ile 0 ve +1 olarak değerlendirilen olguların % 20' sinde , +2 olarak değerlendirilen olguların % 29` unda ve +3 olarak değerlendirilen olguların %83.3` ünde amplifikasyon saptanmıştır.IHK ile değerlendirmede, +2 olguların büyük kısmı ve +3 olarak değerlendirilen olguların bir bölümü gerçekte amplifikasyon olmaksızın pozitif olarak değerlendirilmektedir. 0 ve +1 olguların bir kısmında ise protein ekspresyonu olmaksızın amplifikasyon mevcuttur. Buna göre özellikle 0 ve +1 ile +2 olguların FISH yöntemi ile teyid edilmesi gereklidir.
HER-2/neu (c-erbB 2) is an important prognostic parameter in node positive breast carcinoma patients and it also helpful in the selection of therapeutic regimen. Although there are various methods for evalution of HER2/neu , screening method is immunohistochemistry ( IHK ) and the gold standart is fluorescence in situ hybridization ( FISH ).The aim of this study is to determine HER2/neu status by IHC and FISH at 50 tumors from axillary lymph node negative and positive breast carcinoma patients and to correlate the results with clinicopathological parameters.We analysed HER2 /neu status of 50 invasive breast carcinomas by IHC and FISH.Immunohistochemically ; % 30 , % 34 and % 36 cases were scored as 0 and +1 , +2 , +3 respectively. Amplification was obtained at % 46 of the cases. 3/15 ( % 20 ) IHC 0 and +1 tumors , 5/17 ( % 29 ) IHC +2 tumors and 15/18 ( % 83,3 ) +3 tumors was FISH positive. However 3 cases that were scored as +3 by IHC , were found to be negative by FISH. And 3 cases that were scored negative ( 0 and +1 ) by IHC, were found to be positive by FISH.Our study showed that most of +2 cases and a small percentage of +3 cases are evaluated immunohistochemically positive without amplification.And some of the 0 and +1 cases are avaluated immunohistochemically negative but amplification positive.These cases must be confirmed by FISH in 0 and +1, +2 groups.