Tez No İndirme Tez Künye Durumu
166881
A new census geography for Turkey using geographic information systems: A case study on Çankaya district, Ankara / Coğrafi bilgi sistemleri desteğiyle Türkiye için yeni bir sayım coğrafyası, çalışma alanı: Çankaya ilçesi, Ankara
Yazar:CEM KIRLANGIÇOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. OĞUZ IŞIK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı
Konu:Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
140 s.
Öz COĞRAFÎ BİLGÎ SİSTEMLERİ DESTEĞİYLE TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR SAYIM COĞRAFYASI, ÇALIŞMA ALANI: ÇANKAYA İLÇESİ, ANKARA Kırlangıçoğlu, Cem M.S., Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Oğuz Işık Haziran 2005, 123 sayfa Günümüzde nüfus sayımları sadece nüfusu saymaktan öteye geçmiş, insana ve topluma dair bilgiye ihtiyaç duyan pek çok farklı kurum ve araştırmacının temel bilgi kaynağı haline gelmişlerdir. Fakat Türkiye'de idari sınırlar baz alınarak üretilen sayım tabanlı istatistikler çoğu istatistiki veri kullanıcısının ihtiyaçlarına yeterince cevap veremez durumdadır. * Bu çalışmanın amacı, Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin ve Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin de yardımıyla, Türkiye için yeni bir sayım coğrafyası önermektir. Bu yeni sayım coğrafyası sadece istatistik amaçlı, idari sınırlardan bağımsız ve küçük alan istatistiği anafıkrine dayalı olarak tasarlanmıştır. Gerekli kural ve metodolojiler, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık modellerinden yola çıkılarak tasarlanmışlar ve Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapılan örnek çalışmada uygulanmışlardır. Bu uygulama sürecinde; ilk olarak toplanan grafik ve grafik olmayan ham veriler birbirleriyle ilişkilendirilmiş ve ortak bir veritabanında bir araya getirilmişler, ardından da bu veritabanı yardımıyla çalışma alanındaki yaşam kalitesi farklılaşmalarının deseni anlaşılmaya çalışılmıştır. Bir sonraki adım olarak ta, bu desen vıdahilindeki mümkün olduğunca homojen alanlar, belirlenmiş nüfus kriterlerine göre belgelenmiş ve yeni sayım coğrafyasının istatistiki birimlerinin yaratılmasında kullanılmışlardır. Sonuç olarak, en üst seviyede Türkiye'nin ve en alt seviyede de yapı adasının bulunduğu, 2010 genel nüfus sayımı ve sonrasında kullanılabilecek, ulusal kapsamlı bir standart sayım coğrafyası hiyerarşisi önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sayım Coğrafyası, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Küçük Alan İstatistiği, Çok Kriterli Karar Verme, Türkiye. vıı
ABSTRACT A NEW CENSUS GEOGRAPHY FOR TURKEY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY ON ÇANKAYA, ANKARA Kırlangıçoğlu, Cem M.S., Department of Geodetic & Geographic Information Technologies Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Oğuz Işık June 2005, 123 pages Today, population census results are not only fundamental for population counting but also for providing various information to many organizations and people who make research and take decisions about human-related issues. However, statistics produced on the basis of administrative divisions in Turkey are inadequate to meet the needs of most data users. In this study, a new census geography is aimed for Turkey using Geographic Information Systems and Multi Criteria Decision Making methodologies. This new census geography is for statistical purposes only, independent from legal boundaries and generated by the concept of small area statistics. New rules and methodologies are created by taking the United States and the United Kingdom systems as models to reach to the main aim, and then they are applied on a case study area, Çankaya District in Ankara. Through this application process, firstly all the collected graphical and non- graphical raw data are geo-referenced and combined in a common geodatabase. Secondly, this geodatabase is used to understand the differentiation of quality of life indicators across the case study area. This pattern is then used to draw the boundaries of IVABSTRACT A NEW CENSUS GEOGRAPHY FOR TURKEY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY ON ÇANKAYA, ANKARA Kırlangıçoğlu, Cem M.S., Department of Geodetic & Geographic Information Technologies Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Oğuz Işık June 2005, 123 pages Today, population census results are not only fundamental for population counting but also for providing various information to many organizations and people who make research and take decisions about human-related issues. However, statistics produced on the basis of administrative divisions in Turkey are inadequate to meet the needs of most data users. In this study, a new census geography is aimed for Turkey using Geographic Information Systems and Multi Criteria Decision Making methodologies. This new census geography is for statistical purposes only, independent from legal boundaries and generated by the concept of small area statistics. New rules and methodologies are created by taking the United States and the United Kingdom systems as models to reach to the main aim, and then they are applied on a case study area, Çankaya District in Ankara. Through this application process, firstly all the collected graphical and non- graphical raw data are geo-referenced and combined in a common geodatabase. Secondly, this geodatabase is used to understand the differentiation of quality of life indicators across the case study area. This pattern is then used to draw the boundaries of IV