Tez No İndirme Tez Künye Durumu
399789
Kurum bakımı deneyimi olan yetişkinlerin adil dünya inançları ve bağlanma stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi / The examination of the beliefs in a just world of the adults who have grown up in an orphanage and their attachment styles in terms of some variables
Yazar:SEVİM YAMAN KARAKOYUN
Danışman: PROF. DR. HACER NERMİN ÇELEN
Yer Bilgisi: Maltepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Gelişim Psikolojisi Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Adil dünya inancı = Belief in a just world ; Bağlanma = Attachment ; Bağlanma stilleri = Attachment styles ; Gelişim psikolojisi = Development psychology ; Psikolojik istismar = Psychological maltreatment ; Travma = Trauma ; Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri = Experiences in Close Relationship Revised ; Yetişkinler = Adults ; Yetiştirme yurtları = Orphanages ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
99 s.
Bu çalışma çocukluk dönemini herhangi bir sebeple aileden ayrı, yurt ortamında büyüyerek tamamlayan yetişkinlerin, çocukluk döneminde gelişen bağlanmalarının; ileriki yaşamlarında yetişkin bağlanmasıyla ilişkisi, yurtta kaldıkları sürede yaşadıkları travmalar, istismar ve ihmallerle dezavantajlı yaşantılarının adil dünya inançlarıyla olan ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla hayatının bir döneminde kurum bakımında kalmış yetişkinlerden 81 kişiye "Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II" ve "Kişisel ( Bireysel) ve Genel Adil Dünya İnancı Ölçeği" uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında yetişkinlikteki bağlanma özellikleri ve adil dünya inancı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Yetişkin bağlanma stillerinde kayıtsız bağlanma her iki cinsiyette de en fazla görülmüştür. Kaygı alt boyutunda; 12 yaş ve üzerinde kurum bakımına alınanların, daha küçük yaşta kurum bakımına alınanlara oranla düşük puana sahip oldukları görülmüştür. YİYE II Envanteri puanlarının; cinsiyet, yaş, medeni durum, ailelerini ziyaret sıklığı ile anlamlı bir farklılığı olmadığı görülmüştür. Adil dünya inancı puanlarında; cinsiyet, kurum bakımına alınma yaşı, kurum bakımında kalma yılı ve ailelerini ziyaret sıklığı ile anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Katılımcılara ulaşmanın güçlüğü ve katılımcı sayısının azlığının sonucu etkilediği düşünülmektedir. Adil Dünya İnancının Kişisel alt boyutu puanının yaş arttıkça arttığı görülmüştür. Boşanmış olanların, profesyonel yardım alanların, ailedeki bireyleri tanıyanların ve çocuklarıyla ilişkisi iyi olanların Genel Adil Dünya İnancı puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür.
This study aims at examining the relationships among the attachments shaped during childhood of the adults who have grown up in an orphanage; their attachments as adults, and between their disadvantageous lives with traumas, abuses, neglects and their belief in a just world. In order to do so, "Experiences in Close Relationships Inventory-II" and "Personal (Indıvıdual) and General Just World Belief Scale" were carried out on 80 adults who have grown up in an orphanage.The analysis revealed that there is no significative relationship between adult attachment characteristics and belief in a just world. Among the attachment styles of adults, indifferent attachment was observed at the utmost level in both gender. It was observed that the ones who were taken to the orphanage at twelf years and over received less points than younger ones. It was concluded that Experiences in Close Relationships Inventory II scores have no any significant differences with gender, age, marital status, frequency of family visits. In the beliefs in a just world scores, it was not observed any meaningful differences amongst gender, taken and staying orphanage age and frequency of family visits. It was considered that the difficulty of access to the participants and their small numbers affected the result. It was considered that scores of beliefs in a just world's subscale increased as age increased. Divorced ones, professional assistance recipients, the ones who know members of family and those who have good relationships with their children have quite meaninful good general just world scores.