Tez No İndirme Tez Künye Durumu
194672
Egzersiz proteinürisine neden olan oksidan stresin olası kaynakları / Probable oxidant stress sources which cause exercise-induced proteinuria
Yazar:GÜNNUR KOÇER
Danışman: PROF.DR. ÜMİT KEMAL ŞENTÜRK
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Fizyoloji = Physiology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
71 s.
ÖZETEgzersiz sırasında artan oksijen tüketimi, serbest oksijen radikallerininüretimini de arttırmakta ve bazı istenmeyen etkilere neden olabilmektedir.Egzersiz sırasında ortaya çıkan serbest oksijen radikalleri aracılığıyla oluşanoksidan stresin egzersiz proteinürisine neden olduğu bölümümüzde dahaönce yapılan çalışmamızda, hem insanlarda hem de sıçanlarda gösterilmiştir.Egzersiz proteinürisine neden olan olası kaynakları ortaya koymak için,NADPH oksidaz ve ksantin oksidaz enzim inhibitörlerinin etkisi iki farklıçalışma şeklinde incelendi. lk gruba NADPH oksidaz inhibitörü olandifenileniyodonyum klorit (1.6mg/kg/gün) diğer gruba da ksantin oksidazinhibitörü olan oksipurinol (40mg/kg/gün) verilmesini takiben, her iki grupta dasıçanlara koşu bandında tüketici egzersiz yaptırıldı. Egzersizden sonrahayvanlar, 24 saatlik idrarlarının toplanması için metabolik kafeslere alındı.24 saatin sonrasında, toplanan idrarın yanında kan örnekleri ve böbrekdokusu da çıkarıldı. lk grupta NADPH oksidaz aktivitesi ve lökositaktivasyonu saptandı. kinci grupta da ksantin oksidaz aktivitesi tayin edildi.Oksidan stresi değerlendirmek için her iki grupta eritrosit ve böbrektiyobarbitürik asit türevlerine (TBARS), ve böbrek protein karbonilasyonunabakıldı. Proteinüri değerlendirmesi ise total idrar protein, β2-mikroglobulin vealbumin düzeyi ölçümleri ile yapıldı.NADPH oksidaz çalışmasında, Egzersiz grubunda idrarda total proteinatılımında ve albumin düzeyinde kontrol grubuna göre belirgin bir artışsaptanırken inhibitör tedavisiyle Egzersiz- nhibitör grubunda bu artış önlendi.Oksidan stres parametrelerinde de eritrosit TBARS hariç, böbrek TBARS veböbrek protein karbonilasyon düzeyinde Egzersiz grubunda anlamlı bir artıştespit edilirken bu artış inhibitör tedavisiyle önlendi. drar ve oksidan stresparametreleriyle uyumlu olarak lökosit ve böbrek NADPH oksidaz aktivitesiile lökosit aktivitesi de Egzersiz grubunda anlamlı bir şekilde arttı. nhibitörtedavisiyle de bu artış Egzersiz- nhibitör grubunda önlendi.Ksantin oksidaz çalışmasında da, Egzersiz grubunda, idarda total ptoteinatılımı ve albumin atılımı artarken bu artış inhibitör tedavisiyle Egzersiz-nhibitör grubunda önlenemedi. Oksidan stres parametrelerinde de Egzersizgrubunda eritrosit TBARS hariç böbrek TBARS ve böbrek proteinkarbonilasyonunda anlamlı olan artış inhibitör tedavisiyle Egzersiz- nhibitörgrubunda önlendi. Plazma ve böbrek ksantin oksidaz enziminin aktivitesiegzersiz ile artış göstermedi, fakat inhibitör tedavisiyle hem nhibitör hem deEgzersiz nhibitör grubunda bu aktivite önlendi.Bulgularımıza göre, egzersiz proteinürisi gelişiminde oksidan streskaynağı ksantin oksidaz enziminden çok, NADPH oksidaz enziminin rolüolduğunu işaret etmektedir.Anahtar kelimeler: Egzersiz, proteinüri, NADPH oksidaz, ksantin oksidaz,iv
ABSTRACTThe increase in oxygen consumption during exercise training leads to anelevation in free oxygen radicals and thus may cause some undesirableconsequences. A previous study in our department showed that postexerciseproteinuria is interrelated with the exercise induced oxidative stres in rats.This project was planned to reveal the probable sources leading toexercise proteinuria. This investigation will be focused on effects of NADPHoxidase and xanthine oxidase inhibitors on exercise proteinuria. Our projectis assembled as an investigation of two different studies. Two separate groupwas exposed to exhaustive treadmill exercise after administration of NADPHoxidase and xanthine oxidase inhibitors as diphenyleneiodonium chloride(1.6mg/kg/day) and oxypurinol (40mg/kg/day) respectively. All rats werehaused individually in metabolic cages for the next 24 hours after exercise tocollect urine samples. Blood withdraval and kidney tissue isolation were alsoperformed beside urine samples. NADPH oxidase activity and leukocyteactivation were determined in first study?s groups while xanthine oxidaseactivity was evaluated in oxypurinol treated group. Blood and kidneythiobarbituric acid reactive substances (TBARS), and protein carboyl contentwere measured in approach to evaluate the oxidant status in both studies.Proteinuria was asessed by detecting total urine protein, β2-microglobulinand albumin leves in urine samples.In NADPH oxidase study total protein excreation and albumin levels inExercise group significantly increased in comparison with Control whileinhibitor treatment prevented this increase in Exercise-Inhibitor group. Excepterythrocyte TBARS the other oxiadant stress parameters ,kidney TBARS andkidney protein carbonylation apperantly increase in Exercise group and thisincrease was also prevented in inhibitor receivig Exercise-Inhibitor group.Leukocyte and kidney NADPH oxidase activities and leukocyte activity inExercise group significantly increased. In accordance with urinary andoxidant stress parameters, this increase was smilarly prevented by inhibitoradministration.Urinary total protein and albumin excreation was found to be increasedin xanthine oxidase study, but this effect was not altered by inhibitoradministration. However oxidant stress parameters except erythrocyteTBARS, the kidney TBARS and protein carbonylation exhibited significantlyincrease and this elevation was prevented by inhibitor administration.Exercise did not induce an increase in plasma and kidney xanthine oxidaseactivity but inhibitor treatment reduced the enzyme activity in both Inhibitorand Exercise Inhibitor groups.Our findings indicates that NADPH oxidase enzyme, rather than xanthineoxidase, plays a role as a source of oxidant stress in accurance ofpostexercise proteinuria.Key words: Exercise, proteinuria, NADPH oxidase, xanthine oxidasev