Tez No İndirme Tez Künye Durumu
302130
1982 Anayasasında cumhurbaşkanı / The president of the republic in the 1982 Constitution
Yazar:FATİH ÖZKUL
Danışman: PROF. DR. ERDAL ONAR
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Anayasa Hukuku Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Anayasa 1982 = Constitution 1982 ; Cumhurbaşkanı = President
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2011
284 s.
Doktora tezinin konusu, 1982 Anayasasının hükümleri ışığında Cumhurbaşkanlığı makamının incelenmesidir. 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanlığı sembolik bir makam olarak öngörülmemiştir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasasına tepki olarak cumhurbaşkanına çok önemli görev ve yetkiler vermiştir. Bu görev ve yetkilerle cumhurbaşkanından en yüksek danışman ve politik krizlerde arabulucu bir hakem olması beklenmektedir.Türk Anayasal sisteminde Cumhurbaşkanlığı makamının büyük bir öneme sahip olmasından dolayı çalışmada, kurumu etkileyen tarihsel ve politik gelişmeler göz önüne alınmış, ilgili konularda önceki Anayasalarımızla ve gerekli görüldüğü takdirde yabancı anayasalarla karşılaştırmalar yapılmıştır.Çalışma şu şekilde üç ana bölümden oluşmaktadır:a)Cumhurbaşkanının seçimi ve görev süresi,b)Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri,c)Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, sorumsuzluğu ve sorumluluğu.2007 Anayasa değişikliği anayasal sistemimizde gerçekleştirilen en önemli değişikliktir. Bu değişiklikle birlikte artık cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, yedi yıl olan görev süresinin beş yıla indirilmesi ve bir kişinin en çok iki kez cumhurbaşkanı seçilebilmesi esası benimsenmiştir. Biz anılan değişikliğin, 1982 Anayasasının benimsediği parlamenter sistemi de değiştirdiğini düşünüyoruz.Tez çalışmasında Cumhurbaşkanlığı makamının 1982 Anayasasındaki düzenleniş şekli, uygulamada ortaya çıkan sorunlar, çözüm yolları ve 2007 Anayasa değişikliği karşısında hükümet sistemimiz etraflı bir şekilde incelenmiştir.
The subject of the doctorate thesis is to examine the President of the Republic of Turkey under the light of the provisions of the 1982 Constitution. The President under the 1982 constitution is not a ceramonial leader. As a reaction to 1961 Constitution, the 1982 Constitution gives very important functions and duties to the President. With his capacity and duties, he is expected to act a highest adviser and the persuasive arbiter in the times of the political crises.Since the Presidency as an institution has a great importance in Turkish Constitutional system, the historical and political developments that affected this institution is taken into account. The method carried out in this study, has been to examine the related subject by making comparisions with the previous constitutions and referances to the foreign constitutions if necessary.The study consists of the following main chapters:a) Elections and the term of the President,b) Duties and powers of the President,c) Impartiality, unresponsibility and responsibility of the President.The most important amendment made in our constitutional system is the 2007 amendment. From now on, the President of the Republic will be elected by the nation, the duty is declined to five years period and one can be elected maximum two times. I am of the opinion that with the 2007 amendment, the parliamentary system founded by the 1982 Constitution is also changed.In these thesis, the subject of the Presidency of the Republic, the problems in practises, solutions of the problems and the affect of the 2007 amendment on our government system is thorougly examined, under the provisions of the 1982 Constitution.