Tez No İndirme Tez Künye Durumu
187931
1990 sonrası Türkiye`de dış borç sorunu, dış borçların sürdürülebilirliği ve dış borç yönetimi / The External debt problem in Turkey after, 1990 sustainable of debts and external debt management
Yazar:FEYZA KOCAOĞLU
Danışman: DOÇ.DR. SEVGİ GEREK
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
167 s.
Küreselleşen dünyada ulusal ekonomiler giderek daha girift bir biçimde birbirine bağlıve bağımlı hale gelmektedir. Dış borç kavramı, iç içe geçen bu ekonomik ilişkiler yumağındagit gide daha önem kazanan bir bütçe değişkenidir. Bu çalışmada dış borç kavramı genelolarak incelenmiş, bu bağlamda dış borç yönetimi ve artan küreselleşme ve dış bağımlılıkkavramlarının bir sonucu olarak yeni dış borç yönetim, yöntem ve stratejileri irdelenmiştir.Daha sonra, 2001-2005 sürecinde ekonomik göstergeleri gözle görülür biçimde iyileşse de,hala dünyanın en fazla dış borca sahip ekonomilerinden biri olan Türkiye'nin dış borç stokugelişimi 1980, 1990 ve 2000 sonrası dönemler birbirleri ile karşılaştırmalı olarak veborçlu/alacaklılara göre irdelenmiştir. Yapısal olarak dış borç stoku bakımından sorunlu birekonomi olduğu sinyalini veren Türkiye'nin dış borç göstergeleri, bu çalışmada ele alınançeşitli göstergesel rasyolara göre de, halen olumlu sinyaller vermemektedir. Türkiye'nin dışborçlarının ödenme biçiminin etkinleştirilmesi de bu çalışmada incelenmiş, ve konu hukuksal,kurumsal ve tarihsel arka planlara göre ele alınmıştır. Türkiye ekonomisinin giderek dahafazla ilişki içine girdiği ve çokça borçlandığı IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığıkredilerin biçimleri ve tutarları da, söz konusu kalemler dış borca girdiği için, ayrıcaaktarılmıştır. Sonuçta, 2001'de girdiği mali krizin etkilerinden henüz tam anlamıylakurtulamamış sorunlu Türkiye ekonomisinin, sürekli artan dış borç yükünden kurtulmak içinbir an önce önlemler alınması gerektiği sonucuna varılmış ve bu doğrultuda önerilerdebulunulmuştur.
National economies gradually become more interconnected and tied to each other dueto intensive globalization attempts recently. External debt is a remarkable budget parameterthat gains more essence among these mutual interconnected relations. New external debtmethods and strategies as well as debt management tactics were analyzed briefly in general inthis thesis, along with accrued global developments and external dependence phenomena.This general introduction was followed by Turkey?s external debt stock development analysis,which is one of world?s external debt forerunners with respect to post 1980, post 1990 andpost 2000 periods comparing each other mutually and according to the debt structure. Turkeyis a structurally problematic economy due to its external debt parameters, which is alsodepicted in this dissertation with respect to different debt management performance ratios.External debt service style of Turkey should be made more effective, which is brieflyanalyzed and suggested through a system in this thesis. Turkey?s intensified relations withBretton Woods institutions such as World Bank and the International Monetary Fund werealso gone through, for the debts of Turkey to these two have so far shown an upward path atan increasing pace. The credit and debt management of Turkey while getting credit from andmaking payments to these institutions were also analyzed. Consequently some suggestionsthat could be of help to Turkish economy, which is still under heavy external debt burdensince 2001 financial crisis, were made.