Tez No İndirme Tez Künye Durumu
567007
1835 tarihli livâne (Artvin) sancağı 2767 numaralı Nüfus Defterinin değerlendirilmesi / The evaluation of the Census Book organized in 1835 with the number 2767 froom the local administration of Artvin
Yazar:EMRULLAH ALEMDAR
Danışman: PROF. DR. BESİM ÖZCAN
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:Artvin = Artvin ; Defterler = Registers ; Nüfus Defterleri = Population Surveys ; Osmanlı Devleti = Ottoman State ; Osmanlı Dönemi = Ottoman Period ; Osmanlı tarihi = Ottoman history
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
176 s.
Osmanlı Devleti'nde kayıt altına alma sistemine büyük önem verilmiş ve ileri düzeyde kayıtlar oluşturulmuştur. Tarımdan ticarete, diplomasiden sanata, vakıflardan devlet teşkilatlanmasına kadar her şey yazı ile belgelendirilmiştir. Devletin en önemli unsurunu oluşturan nüfusa dair kayıtlara tahrir defterleri ve benzeri arşiv belgelerinde rastlanır. İlk olarak Sultan II. Mahmud döneminde çıkartılan bir kanunla (1831), askere alma ve vergi toplamada kullanılmak amacıyla sadece erkeklerin sayıldığı nüfus sayımı yapılarak nüfus defterleri oluşturulmuştur. Belli aralıklarla bu sayımlar ve defterler yenilenmiştir. Çıldır Eyaleti Livâne Sancağı'na bağlı Sinkot ve Berta nahiyeleri ile civar köylere dair 2767 numara ve 1835 tarihli nüfus defterinin günümüz harflerine çevirisi tarafımızdan yapılmıştır. Bu çeviride: yöredeki köyler ve köylerin o zamanki adları, köylerdeki erkek nüfus ve hane sayıları, erkek isimleri, unvanlar, aile isimleri, erkeklerin bedenî özellikleri gibi pek çok konuda orijinal bilgilere ulaşılmıştır. Makalenin ana kaynakları; arşiv belgeleri, klasik kaynaklar ve Artvin yöresine dair yazılan kitap ve makalelerdir.
The Ottoman State gave a great importance on the registration system and therefore created advanced records. Everything from agriculture to trade, diplomacy to art, from foundations to state organization was documented in written language. The records of the population, which are the most important elements of the state, are found in the census books and similar archival documents. First, with a law enacted in the period of Sultan II. Mahmud (1831), censuses were formed where only men were counted in order to be used for recruitment and tax collection. At certain intervals, these censuses and census books were renewed. The census book of Sinkot and Berta sub-districts of the local administration of Livâna Region, the Province of Çıldır and the nearby villages, with the number 2767 in 1835, was transtlated from Ottoman to today's letters by us. In this translation, original information was obtained on many subjects such as villages in the region and the original names of villages, male population and household numbers in the villages, male names, titles, family names, physical characteristics of men. The main references of the article are; archival documents, classical sources and books and articles about Artvin region.