Tez No İndirme Tez Künye Durumu
146690
1840 ve 1844 tarihli Temettuat Tahrir defterleri ışığında Hadim`in sosyo ekonomik yapısı / Social and economical structure of Hadim town according to 1840 and 1844 state registers
Yazar:ERHAN SOYLU
Danışman: PROF. DR. TEVFİK GÜRAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:Ekonomik yapı = Economic structure ; Konya-Hadim = Konya-Hadim ; Osmanlı Devleti = Ottoman State ; Osmanlı Dönemi = Ottoman Period ; Sosyal yapı = Social structure ; Sosyoekonomik yapı = Socio-economic structure ; Temettuat Defterleri = Temettuat Registers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
196 s.
1. 90 1 Bu çalışmada 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Konya Livası'nın Merkez Sancagı'na bağlı Hadim Kazası'nın sosyal ve ekonomik yapısı, Osmanlı Arşivi kaynaklan ışığında çeşitli veçheleriyle incelenmiştir. Ele alman bölgenin ilgili dönemdeki nüfus, liretim yapısı, işletmelerin nitelikleri, gelirin kaynaklan, tarımsal verimlilik ve vergiler gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili ayrıntılı kantitatif bilgiler üretilmeye çalışılmıştır. Çalışma karşılaştırmalı bir ekonomik ve sosyal yapı değerlendirmesi niteliğindedir.
ABSTRACT In this study social and economic structure of Hadim town of Center province of Konya state of Ottoman Empire is examined in various aspects under the light of Ottoman archives. Detailed and quantitative information is tried to be provided concerning the basic areas of economic and social life such as population, structure of production, attributes of enterprises, sources of income, agricultural productivity and taxes of the considered region. The study is a comprative economic and social structure evaluation. Ill