Tez No İndirme Tez Künye Durumu
339013 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
2000-2010 yılları arasında Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi anestezi yoğun bakım bilim dalında takip ve tedavi edilen kritik obstetrik olguların değerlendirilmesi / Evaluation of critically ill obstetric cases followed-up and treated in department of intensive care unit of medical school of Akdeniz University between 2000 and 2010
Yazar:YETKİN ÇERAY
Danışman: PROF. DR. ATİLLA RAMAZANOĞLU
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Konu:Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation
Dizin:APACHE skorlama sistemi = APACHE scoring system ; Anestezi = Anesthesia ; Doğum = Delivery ; Komplikasyonlar = Complications ; Obstetrik = Obstetrics ; Postpartum dönem = Postpartum period ; Postpartum hemoraji = Postpartum hemorrhage ; Retrospektif çalışmalar = Retrospective studies ; Yoğun bakım üniteleri = Intensive care units
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2010
60 s.
Literatürde gebelerin yoğun bakim ihtiyacı % 0.1 - 0.9 arasında ve bu olgularda mortalite ise % 0 - 36 gibi geniş bir aralıkta bildirilmektedir. Bu calışmada, kliniğimizde gebelikle ilişkili komplikasyonlar nedeniyle izlediğimiz olguları sunmayı amaçladık. Çalışmaya Ocak 2000 Aralık 2009 yılları arasında yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan 94 obstetrik olgu alındı. Olgular yaş, altta yatan hastalıklar, yoğun bakıma alınış nedenleri, yoğun bakımda uygulanan girişimler (mekanik ventilasyon, hemodiyaliz, santral ven kateterizasyonu, arteriyel kanülasyon ve kan transfüzyonu), yoğun bakımda kalış süreleri, geliş yerleri (servis, ameliyathane, acil ve baska bir hastane) ve mortalite açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların yaş ortalaması 29.1 ± 5.5 yıl (18 - 40 yaş arası) ve APACHE II değeri 13.2 ± 4.8 olarak bulundu. En sık yoğun bakıma alınış nedenleri eklampsi (24 olgu, % 26) ve major kanama (19 olguda % 20) idi. Yirmi üç olguda (% 24.5) gebelik öncesi altta yatan en az bir hastalık mevcuttu ve en sık olanı valvüler kalp hastalığı idi. Olgular yoğun bakıma geliş yerleri açısından değerlendirildiğinde ise 2 olgunun (% 2.1) acil servisten, 3 olgunun (% 3.2) servisten, 55 olgunun (% 58.5) ameliyathaneden alınır iken 34 olgunun (% 36.2) diğer hastanelerden üniversitemize sevk edildiği tespit edildi. Olguların 75ine (% 80) invazif mekanik ventilasyon uygulandı. Ortalama mekanik ventilasyon süresi 2.90 ± 4.95 gün idi. Olguların 37?sine (% 39.4) santral ven kateterizasyonu, 75?ine (% 79.8) arteriyel kanülasyon, 11?ine (% 11.7) hemodiyaliz uygulanırken, 33 olguya (% 35.1) RBC, 29 olguya (% 30.9) TDP ve 14 olguya (% 14.9) platelet transfüzyonu yapıldı. Olguların yoğun bakımda kalış süreleri ortalama 5.4 ± 7.0 gün olarak saptandı. Kırk bir olgu 2 günden daha az yoğun bakımda kalır iken, 51 olgu 48 saatten daha fazla yoğun bakımda takip edildi. En uzun kalış süresi ise 37 gün olarak saptandı. Beş olgu yoğun bakımda kaybedildi. Ölüm nedenleri sırasıyla kanama, sepsis (2 olgu), santral sinir sistemi infeksiyonu ve ARDS idi. Sonuç olarak, bu retrospektif çalışmada, yoğun bakıma alınan obstetrik hastalarda preeklampsi/eklampsi ve postpartum kanama en sık nedenler olarak bulundu. Gelişen multiple komplikasyonlara rağmen mortalitemiz % 5.3 olarak gerçekleşti.
...