Tez No İndirme Tez Künye Durumu
104972 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
1960-2000 yılları arasında ortaöğretim kurumlarında okutulan tarih ders kitaplarının karşılaştırılmalı incelenmesi / Research companing the books taught in primary and secondary schools between the years 1960-2000
Yazar:SİBEL ŞİMŞEK
Danışman: Y.DOÇ.DR. LEVENT ÜRER
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Eğitim = Education ; Kitaplar = Books ; Ortaöğretim kurumları = Secondary education institutions ; Ortaöğretim kurumları = Secondary education institutions ; Tarih dersi = History lesson ; Tarih öğretimi = History teaching
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
177 s.
oz Günümüz Türkiye'sinin eğitim sistemi içerisinde en fazla kullanılan öğrenme ve öğretme aracı yazılı bir materyal olan ders kitaplarıdır. Ders kitapları, eğitim programlarında belirlenen amaçlar doğrultusunda, öğretim programlarındaki derslerin içeriği ile ilgili bilgileri öğrencilere sunan bir öğretim materyalidir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilkelere göre "özgür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve üretken kişilerin yetiştirilmesi" için ders kitaplarının niteliği önemlidir. Türkiye'de tarih incelemelerinde 1960'lı yıllarda aşılmaya çalışılan engeller 1980'li yıllarda rejimin kullandığı buyruğu altına almak istediği, ideoloji kaynağı olarak belirmiştir. Tarih ders kitapları çeşitli toplumlarda devletin veya egemen sınıfin görüş ve ideolojisini öğrencilere taşıma aracı olarak kullanılan bir kaynak olabilmektedir. Tarih öğretimi ve tarih ders kitapları evrensel düzeyi yakalamak zorundadır. Küreselleşen dünyada tarih öğretiminin yeniden düzenlenmesi gündeme gelmektedir. Dünya tarihçiliğinin ve onun uygulama alanı sayılan tarih öğretiminin geliştirdiği çağdaş yaklaşımların ne olduğunu bilmek, bunlara katkıda bulunmak ve yorumlar getirmek çok önemlidir. Tarih öğretimiyle ezberci ve pasif öğrenci değil özgür düşünen, araştıran, sorgulayan, laik, üretken, hoşgörülü, paylaşmacı, katılımcı öğrenci yetiştirmek esas olmalıdır. Tarih dersinin amaçları arasında uluslararasında barış ve hoşgörüyü oluşturmak vardır. Ders kitaplarında "ötekiler "sorunu olmamalıdır ki hoşgörü anlayışı ve bilimsel bilgiye ulaşılabilsin.
ABSTRACT In present-day Turkey's education system,textbooks are the most widely used resources in the field of teaching and learning. Textbooks are prepared according to the aims of the educational programme ; in the teaching programme knowledge concerning the contents of the lessons constitutes the teaching material, which is presented to the students. According to the State Education Principal Law (number 1739),the quality of the textbooks has an important influence on its aims, which are to produce people who have the ability to think freely and scientifically, who have a sense of responsibility towards the society that they live in and who are creative and productive. In Turkey in the 1960s attmpts were made to overcome many obstacles in historical research, but in the 1980s the regime showed them as the ideological sources that it was trying to get under control. In various communities history textbooks are a means that can be used for the state or a predominant group to transfer their opinions and ideologies to the students. History teaching and history textbooks must catch up with universal standards. In a world where things are being looked at from a global point of view,the re-adjustment of history teaching is a priority on the agenda. It is very important in world historiography and its implementations, of which, history teaching is counted as one,that we understand what is meant by the modern approach,that we are able to contribute to it, and produce new interpretations. In history teaching we are not trying to produce passive students who merely rote-learn; we should be aiming for students who are free-thinking, investigative, questioning, secular, effective, tolerant and willing to share and participate. T.C IfÜKSIKÖ?RETÎM KURDU! ÎS>©KÜMANTASYOH MERKEZİThe promotion of peace and the development of an attitude of tolerance are amongst our aims when teaching history. There must not be the problem of 'the others' if we are to be tolerant and able to acquire knowledge in an unbiased,scientific way.