Tez No İndirme Tez Künye Durumu
339011
Akut koroner sendromların tanısında lökosit ve mutlak nötrofil sayısının yeri /
Yazar:YEŞİM ERÇETİN
Danışman: DOÇ. DR. YILDIRAY ÇETE
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2005
52 s.
Lökosit ve alt grupları AKSlerin patofizyolojisinde aktif olarak rol alırlar. Lökosit sayısının AKSli hastalarda istenmeyen kardiyak olayları tahmin etmedeki etkinliği kanıtlanmasına rağmen, acil serviste AKS tanısı koymadaki değerlilikleri henüz net değildir. Bu çalışma acil serviste AKS tanısını koymada lökosit ve mutlak nötrofil sayısının etkinliğini saptamak amacıyla planlandı. 01.01.2005-15.03.2005 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine tipik göğüs ağrısı ile başvuran hastalar çalışmaya alındı. Hastaların tümünden tam kan sayımı istendi ve 6 saatlik EKG ile kardiyak enzim takibi yapıldı. Bir ay sonunda çalışmaya alınan hastaların hepsi arandı ve istenmeyen kardiyak olay sorgulandı. Çalışmaya toplam 125 hasta alındı. Hastaların 16sı (%12,8) kararlı anjina pektoris, 66sı (%52,8) KAP, 11i (%8,8) STYOMİ ve 32si (%25,6) STYMİdi. Hasta grupları arasında demografik özellikler açısından fark saptanmadı. Kararlı anjina pektoris, KAP ve AMİli hastalar arasında lökosit ve mutlak nötrofil sayıları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,000, p=0,000, sırasıyla). Yapılan çoklu karşılaştırmada farkın AMİ grubundan kaynaklandığı saptandı. Kararlı anjina pektorisli hastalar dışlandıktan sonra AKSli hastalar arasında troponin düzeyi yüksek olan ve olmayan hastalar lokosit sayılarına göre karşılaştırıldıklarında, lokosit sayısı (p=0,023), mutlak nötrofil (p=0,001) ve mutlak lenfosit sayıları (p=0,000) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Acil servise başvuru anında ilk ölçülen kan troponin düzeyi normal olan AMİ hastalarını erken dönemde saptamada lökosit (p=0,000) ve mutlak nötrofil sayılarının (p=0,008) istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Sonuç olarak lökosit ve mutlak nötrofil sayısı AMİli hastalarda kararlı anjina pektoris ve KAPli hastalara göre anlamlı biçimde yüksektir. Özellikle acil serviste ilk troponini normal olan AMİ?li hastaların tanınmasında lökosit ve mutlak nötrofil sayıları kullanılabilir
...