Tez No İndirme Tez Künye Durumu
434554
80'li yılların politik devrimleri ekseninde bellek çalışmaları olarak Monika Maron'un Animal Triste ve Feyza Hepçilingirler'in Tanrıkadın adlı eserlerinin karşılaştırılması / Comparison of Monika Maron's Animal Triste and Feyza Hepçilingirler's Tanrikadinas memory studies as part of political revolutions of 80's
Yazar:ESRA JORKOWSKİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ERSEL KAYAOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Alman Dili ve Edebiyatı = German Linguistics and Literature ; Karşılaştırmalı Edebiyat = Comparative Literature
Dizin:Alman edebiyatı = German literature ; Anlatım = Expression ; Bellek = Memory ; Hepçilingirler, Feyza = Hepçilingirler, Feyza ; Karşılaştırmalı edebiyat = Comparative literature ; Kurgu = Fiction ; Maron, Monika = Maron, Monika ; Roman = Novel ; Türk edebiyatı = Turkish literature
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
131 s.
Bu çalışmanın temel amacı bellek çalışması olarak nitelendirilebilecek romanlarda bellek olgusunun anlatım kurgusuna etkisini incelemektir. İnsan yaşamında travmatik ve/ya da kalıcı etkiler bırakan deneyimler ve/ya da yaşam dönemleri bellekte daha çok yer eder. Belleğin bir niteliği de, bu yer eden deneyimlerin daha sonra anımsanırken belleğin filtresinden geçerken genelde değişime uğramasıdır. Bellek çok sayıda edebiyat yapıtında kurgu aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda çağdaş Alman edebiyatından Monika Maron'un Animal triste adlı eseri ile çağdaş Türk edebiyatından da Feyza Hepçilingirler'in Tanrıkadın adlı eseri kültürlerarası karşılaştırma doğrultusunda ele alınmaktadır. Yakın geçmiş diye adlandırabilecek 1980'ler dönemini iç hesaplaşmalar üzerinden anlatan ve bellek çalışması olarak nitelendirilebilecek olan bu iki romanda bellek, çeşitli anlatım ve kurgu biçimleriyle odak noktasına oturtuluyor. Bu benzerliğin yanı sıra iki romanda da öze dönüş önemli bir motiftir. Saptanan temel farklılık ise, anlatım perspektifi sayısı ve anlatıcı konumudur. Animal triste ve Tanrıkadın bellek çalışması aracılığıyla bir çözümden çok sorgulamayı ortaya atan, postmodern romanlar olarak okunabilir.
The main purpose of this thesis is to study the effect of novels which can be identified as memory studies over narrative design. Traumatic and/or impactful experiences and/or life periods leave a greater mark in human life. Another ability of memory is to change while remembering the marked experiences through its filters. Memory is often used as a narration tool at literary works. In accordance with this work, Monika Maron's work Animal triste from German literature and Feyza Hepçilingirler's work, Tanrıkadın are inspected accordingly to intercultural comparison. Both novels which can be qualified as memory studies that portray the 1980's period -that can be named as recent past- through internal confrontations are fitted into center. Beside these similarities, self embracing is an important motif in both novels. The main differences are narrative perspective, number and positon of narrator. Animal triste and Tanrıkadın can be read as postmodern novels that suggest questioning instead of solution through memory studies.