Tez No İndirme Tez Künye Durumu
379968
Observation as an assessment tool in early childhood education: A phenomenological case study of teacher views and practices / Okul öncesi eğitimde bir değerlendirme aracı olarak gözlem: Öğretmenlerin görüşleri ve uygulamaları üzerine bir fenomenolojik durum çalışması
Yazar:AYSUN TURUPCU
Danışman: DOÇ. DR. FEYZA TANTEKİN ERDEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Erken Çocuklukta Özel Eğitim Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri = Alternative assessment and evaluation tecniques ; Fenomenoloji = Phenomenology ; Gözlem = Observation ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Okul öncesi öğretmenler = Preschool teachers ; Öğretmen görüşleri = Teacher opinions
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
142 s.
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerinden biri olan gözlem ile ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışma Ankara'da bulunan özel bir anaokulunda görev yapan altı okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel çalışma desenlerinden, fenomenolojik durum çalışması tercih edilirken; okul öncesi öğretmenlerinin gözlem ile ilgili görüşlerini belirlemek için, veri aracı olarak bire bir görüşme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin sınıflarında gözlem tekniğini nasıl uyguladıklarını belirlemek için, katılımcılardan üç öğretmen, araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir. Öğretmenlerle yapılan bire bir görüşmeler çalışmanın asıl verisini oluşturmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin yanıtlarına göre, okul öncesi eğitimde süreç odaklı değerlendirme uygulanmalıdır. Değerlendirmenin temelini gözlemin oluşturduğunu düşündükleri için, okul öncesi öğretmenleri genellikle gözlem tekniğini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler, sınıf gözlemlerinde çocukların ilgi ve isteklerinin yanı sıra öğrencilerin sorunlu davranışlarına önem vermektedirler. Çalışma sonucunda çıkan fikir birliğine göre, gözlemin en büyük katkısı çocuklara olurken, gözlem verileri öğretmenlerin öz değerlendirme yapmalarına da yardımcı olmaktadır. Son olarak, gözlem sırasında karşılaşılan asıl sıkıntılar, sınıf mevcudu ve sistematik dokümantasyon olarak belirtilmiştir. Bu sıkıntılarla baş etmek için öğretmenler, öğrenciler içerisinde gruplama uygulamasını önermişlerdir. Ayrıca okul öncesi eğitim değerlendirmesi konusunda uzman kişiler tarafından verilecek olan öğretmen seminerlerinin de yardımcı olacağını düşünmektedirler. Anahtar Kelimeler: Gözlem, alternatif değerlendirme, okul öncesi öğretmenlerinin görüĢleri, gözlem sıkıntıları, fenomenolojik çalıĢma
The aim of this study is to determine the early childhood teachers' views about observation as one of the informal assessment methods in young children's education. The study was conducted with six early childhood teachers who worked at a private kindergarten in Ankara. In this study, phenomenological case study was used. In order to examine the views of early childhood teachers on observation, most appropriate data source in qualitative study, one-to-one interview was conducted with participants. Additionally, three teachers among the participants were observed in their classrooms to determine how they applied observation in their classroom. According to the responses of early childhood teachers, assessment in early childhood education is a process-based issue and teachers mostly prefer observation because they believe that observation is the basis of the whole assessment progress. During observations, teachers pay attention to the children's needs and interests and their problematic behaviors. There is a consensus on teachers' views that the main contribution of observation is to children. Futhermore observation data contribute teachers to do self-assessment. Finally, the main obstacles faced during observation were defined as class-size and documentation in a systematic way. In order to deal with these obstacles, teachers offered grouping of children in classroom during observation. Moreover, there might be more teacher- training provided by experts about assessment to enhance teachers' knowledge about young children's assessment. Keywords: Observation, informal assessment, views of early childhood teachers, observation challenges, phenomenological study