Tez No İndirme Tez Künye Durumu
151069 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alakırçay napı (Antalya napları) kretase radyolarya biyostratigrafisi ve sistematiği, orta toroslar, güney Türkiye / Radiolarian systematics and the biostratigraphy of the cretaceous of the Alakırçay nappe (Antalya nappes), central taurides, southern Turkey
Yazar:DEMET İSLAMOĞLU
Danışman: PROF.DR. VEDİA TOKER
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
133 s.
ÖZET Yüksek Lisans Tezi ALAKIRÇAY NAPI (ANTALYA NAPLARI) KRETASE RADYOLARYA BİYOSTRATİGRAFİSÎ VE SİSTEMATİĞİ, ORTA TOROSLAR, GÜNEY TÜRKİYE Demet İSLAMOĞLU Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof Dr. Vedia TOKER Eş Damşman: Doç. Dr. Uğnr Kağan TEKİN Çalışma bölgesi, Orta Toroslar'da Antalya iline bağlı, Akseki ilçesinin güneybatısında, 1:25.000 ölçekli Alanya 027al-a2 paftalarında 'Fliş Koridoru' diye tanımlanan bölgede yer almaktadır. Bu çalışmada Antalya Naplan'nm Alakrrçay Napı'nda ölçülen Hocaköy ve Karaahmetler ölçülü Stratigrafik Kesitleri'nden elde edilen Kretase radyolaryalanmn biyostraligıafisi ve sistematiği çalışılrmstrr. Hocaköy yöresinde silisifiye çamurtaşı ve çört birimlerinden oluşan Hocaköy radyolaritleri içinde ölçülen stratigrafi kesitinde 10 örnek alınmıştır, bu örneklerin radyolarya analizleri sonucunda 18 cinse art 24 takson saptanmıştır. Bu kesitte en alt seviyelerden alman örneklerdeki faunaya göre Berriyasiyen yaşı belirlerrrnistir. Kesitin orta seviyesinde Cecrops septemporatus Zonu ile geç Valanjrrdyen-erken Barremiyen yaşı elde edilmiştir. Kesttin en flst seviyesinde Cnıcella cachensis Zonu ile Tnroniyen yaşı elde edilmiştir. Karaahmetler stratigrafi kesitinde ise Hocaköy radyolaritimn Kretase yaşlı radyolarya faunası çalışılmıştır. Bu kesitten 37 örnek alınmıştır, bu örneklerden 38 cinse ait 62 takson saptanmıştır. Kesitin tabanı bu seviyelerde bulunan karakteristik faunaya bağlı olarak Hotriviyen'dir. Yukarı seviyelere doğru Hotriviyen'den Turoniyen'e kadar devamlı olan radyolarya faunası vardır ve bu fauna daha önceki radyolarya çalışmaları üe karşılaştınlmıştır ve burada Hiscocapsa assent, Thanarla spoletoensis, Cnıcella cachensis ve Alievium superbum Zordan bulunmuştur. 2004, 125 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Radyolarya, Biyostratigrafi, Sistematik, Kretase, Antalya Naplan, Orta Toroslar, Türkiye
ABSTRACT Master Thesis BIOSTRATIGRAPHY AND SYSTEMATICS OF CRETACEOUS RADIOLARIAN OF ALAKIRÇAY NAPPE (ANTALYA NAPPES), CENTRAL TAURTDES, SOUTHERN TURKEY Ankara university Graduate School of Natural and Applied Sciences Department, of Geological Engineering Supervisor: Prof. Dr. Vedia TOKER Co Supervisor Assoc Prof. Dr. Uğur Kağan TEKİN The study area is situated in the southwestern part of Akseki town (Antalya), in central Taurides and in the Alanya 027-al and a2 quadrangles, that is named as 'Flysch Corridore". In this study, the biostratigraphy and systematics of the Cretaceous radiolarians, from Karaahmetler and Hocaköy Straligraphic Sections in the Alakircay Nappes of Antalya Nappes have been investigated. In the Hocaköy village, ten samples were collected from the the straligraphic section in the Hocaköy radiolarites consisting of siliceous mudstone and chert units. The investigations of these radiolarian analyses revealed 24 taxon of 18 genus. The age of the basal part of the section is determined as Barremian, based on the fauna collected from the lowermost levels. In the middle parts of the section the age is late Valanginian-Barremian by Cecrops septemporatus Zone. In the upper parts Turanian is established by Crucella cachensis Zone. In Karaahmetler stratigraphic section, the fauna of the Cretaceous radiolarian of the Hocaköy radiolarites have been evaluated. 37 samples have been collected from this section, from which 62 taxon of 38 genus have been determined. According to the characteristic fauna the age of the lowermost part of the section is Hauterivian. Through the upper levels the radiolarian fauna continue from Hauterivian up to Turanian and these fauna have been compared with previous radioarian investigations. Hiscocapsa assent, Thanarla spoletoensis, Crucella cachensis and AlMum superbum Zones have been determined. 2004, 125 pages Key Words: Radiolaria, Biostratigraphy, Systematic, Cretaceous, Antalya Nappes, Central Taurides, Turkey.