Tez No İndirme Tez Künye Durumu
455583
Vibration analyses of complex structural members with various torsional spring foundations and suspended spring mass systems / Değişik burulma sınır şartlarına ve asılı kütle yay sistemlerine sahip karmaşık yapıların titreşim analizi
Yazar:PELİN SARSMAZ
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA SABUNCU
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
52 s.
Karmaşık yapılar, mühendislik uygulamalarında önemli bir role sahiptir. Eğri çubuklar da bu karmaşık elemanlardan birisidir. Bu çalışmada, değişik burulma sınır şartlarına ve asılı kütle yay sistemlerine sahip bir eğri çubuğun düzlem içi doğal frekansları araştırılmıştır. Çubuk Euler kiriş kabul edilerek sonlu elemanlar metodu kullanılarak modellenmiştir. Asılı kütle yay sistemlerinin sadece düşey doğrultuda titreşim hareketi yaptıkları kabul edilmiştir. Değişik koşullar altında düzlem içi doğal frekanslar, ANSYS Multiphysics 14.0 ve sonlu eleman programı geliştirilerek çözümünde MATLAB bilgisayar programı kullanılarak hesaplanmış bulunan sonuçlar birbiri ile karşılaştırılmıştır. Kesit alanının, eğrilik açısının, asılı kütle yay sistemlerinin ve burulma sınır şartlarının çubuğun düzlem içi doğal frekansları üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Sonuçlar, tablo ve grafikler halinde verilmiş olup sonuçlar arasında iyi uyum olduğu gözlenmiştir.
Complex structural members like curved beams have an important role in engineering applications. One of the complex members is a curved beam. In this study, in-plane natural frequencies of curved beams with various torsional spring foundations and suspended spring mass systems are investigated. The curved beam is assumed to be an Euler beam and modeled by using the Finite Element Method. The suspended spring mass system vibrating only in the vertical direction is considered. In plane natural frequencies of curved beam under different conditions are calculated with using ANSYS Multiphysics 14.0 and MATLAB computer programmes. The results are compared with each other. The effects of cross sectional area, subtended angle, suspended spring-mass systems and rotational spring foundations on the in-plane frequencies of curved beams are investigated. The results of this investigation are given in the tables and graphics and good agreement is found.